• مدیر تیم عکاسی کافه‌یاب
  • عکاس حرفه‌ای از سال ۱۳۹۱
  • عضو انجمن عکاسان جوان ایران
  • دانشجوی طراحی صحنه در دانشگاه سوره
  • باریستا لمیز کافی و کافه بروکسل به مدت ۳ سال
  • مدیریت پوشش تصویری رویدادهای قهوه ایران مانند کافکس، اکسپو، جشن خانه قهوه، فیدیلیو، لته آرت و ...
  • دارای مدرک کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی
log(41) | debug(0) | profiler(6) | db(15) | system(13) | all
log
03:32:39.5174
[info]
Service "Log" is loaded
03:32:39.5217
[info]
Service "Security" is loaded
03:32:39.522
[info]
Resource "security" is booted
03:32:39.5222
[info]
Service "Database" is loaded
03:32:39.5263
[info]
Resource "database" is booted
03:32:39.5265
[info]
Service "Registry" is loaded
03:32:39.5267
[info]
Service "Cache" is loaded
08:02:39.5294
[info]
Resource "config" is booted
08:02:39.5305
[info]
Service "Module" is loaded
08:02:39.5322
[info]
Resource "router" is booted
08:02:39.5324
[info]
Service "I18n" is loaded
08:02:39.5337
[info]
Resource "i18n" is booted
08:02:39.5338
[info]
Resource "module" is booted
08:02:39.5341
[info]
Resource "modules" is booted
08:02:39.5343
[info]
Service "Session" is loaded
08:02:39.5387
[info]
Resource "session" is booted
08:02:39.5389
[info]
Service "Authentication" is loaded
08:02:39.5394
[info]
Service "User" is loaded
08:02:39.5397
[info]
Service "Api" is loaded
08:02:39.5402
[info]
Resource "authentication" is booted
08:02:39.5403
[info]
Resource "permission" is booted
08:02:39.5404
[info]
Resource "render_cache" is booted
08:02:39.5465
[info]
Service "Asset" is loaded
08:02:39.5466
[info]
Service "Theme" is loaded
08:02:39.5493
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
08:02:39.5502
[info]
Service "Permission" is loaded
08:02:39.5516
[info]
Service "RenderCache" is loaded
08:02:39.5538
[info]
Service "Markup" is loaded
08:02:39.563
[info]
Service "Url" is loaded
08:02:39.5702
[notice] #75 in module/news/template/front/author-index.phtml
Undefined index: storyUrl
08:02:39.5708
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
08:02:39.5716
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
08:02:39.5762
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
08:02:39.5892
[info]
Service "Browser" is loaded
08:02:39.5893
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
08:02:39.5907
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
08:02:39.5942
[info]
Service "Form" is loaded
08:02:39.6006
[info]
Service "View" is loaded
08:02:39.6131
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
08:02:39.6159
[info]
Service "Comment" is loaded
08:02:39.6217
[info]
Route: front:news-author-index.
debug
profiler
08:02:39.5173
PI - time: 0.1077; realmem: 4194304; emalloc: 3449816
08:02:39.5519
ACTIION - time: 0.0148; realmem: 0; emalloc: 102480
08:02:39.5747
BLOCKS - time: 0.0113; realmem: 0; emalloc: 147744
08:02:39.5759
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0093; realmem: 0; emalloc: 94552
08:02:39.5903
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0108; realmem: 0; emalloc: 347752
08:02:39.6127
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 3336
db
08:02:39.5378
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 80c361522816ac53df876fcbc2f6b3b2;
08:02:39.5506
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
08:02:39.5513
[0.0001]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] author;[where4] guest;[limit] 1;
08:02:39.5529
[0.0004]
query: SELECT `news_author`.`id` AS `id`, `news_author`.`title` AS `title`, `news_author`.`slug` AS `slug`, `news_author`.`text_description` AS `text_description`, `news_author`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_author`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_author`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_author`.`time_create` AS `time_create`, `news_author`.`time_update` AS `time_update`, `news_author`.`uid` AS `uid`, `news_author`.`hits` AS `hits`, `news_author`.`image` AS `image`, `news_author`.`path` AS `path`, `news_author`.`status` AS `status` FROM `news_author` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] ‌sepehr-riazi;
08:02:39.5634
[0.0002]
query: SELECT `news_author_role`.`id` AS `id`, `news_author_role`.`title` AS `title` FROM `news_author_role` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `title` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;
08:02:39.564
[0.0005]
query: SELECT `news_author_story`.* FROM `news_author_story` WHERE `status` = :where1 AND `author` = :where2 AND `role` = :where3 ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 8;[where3] 3;
08:02:39.5647
[0.0003]
query: SELECT `news_author_story`.* FROM `news_author_story` WHERE `status` = :where1 AND `author` = :where2 AND `role` = :where3 ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 8;[where3] 2;
08:02:39.5653
[0.0007]
query: SELECT `news_author_story`.* FROM `news_author_story` WHERE `status` = :where1 AND `author` = :where2 AND `role` = :where3 ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 8;[where3] 1;
08:02:39.5755
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
08:02:39.5767
[0.0002]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
08:02:39.5872
[0.0002]
query: SELECT `news_author`.`id` AS `id`, `news_author`.`title` AS `title`, `news_author`.`slug` AS `slug`, `news_author`.`text_description` AS `text_description`, `news_author`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_author`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_author`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_author`.`time_create` AS `time_create`, `news_author`.`time_update` AS `time_update`, `news_author`.`uid` AS `uid`, `news_author`.`hits` AS `hits`, `news_author`.`image` AS `image`, `news_author`.`path` AS `path`, `news_author`.`status` AS `status` FROM `news_author` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] ‌sepehr-riazi;
08:02:39.59
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
08:02:39.6123
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
08:02:39.6221
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 80c361522816ac53df876fcbc2f6b3b2;
08:02:39.6226
[0.0022]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493004759;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1493004759.538669109344482421875;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1493005059;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1493005059;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"92d9a798a68acba53bdf5293ed71101d";s:32:"57ad409d01992e32b45903c1b0ab9ca8";}s:4:"hash";s:65:"57ad409d01992e32b45903c1b0ab9ca8-92d9a798a68acba53bdf5293ed71101d";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 80c361522816ac53df876fcbc2f6b3b2;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1102 s
Included files
610 files
Memory usage
3955280; peak: 4010344 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL