کل فروش کافه در روز ۱۵ آذر ۹۴ به انجمن حمایت از کودکان کار اختصاص خواهد یافت.

همچنین کل انعام کافه در این ماه، جهت حمایت از این کودکان هزینه خواهد شد.

شرکت / ثبت نام در «یک فنجان امید برای کودکان کار» در کافه استاتیرا

اینستاگرام کافه استاتیرا
تلفن: ۸۸۵۳۸۰۱۸

اینستاگرام انجمن حمایت از کودکان کار

تلفن: ۸۸۴۸۲۴۰۳