موارد جدید

منطقه : تهران | خیابان فلسطین

منطقه : تهران | خیابان طالقانی

منطقه : تهران | مفتح شمالی

منطقه : تهران | امیرآباد

منطقه : تهران | میدان انقلاب

منطقه : تهران | خیابان آزادی

منطقه : تهران | خیابان کریم خان

منطقه : تهران | خیابان قایم مقام

منطقه : تهران | عباس آباد

منطقه : تهران | میدان هفت تیر

منطقه : تهران | خیابان کریم خان

منطقه : تهران | خیابان ولیعصر

پیشنهاد‌های کافه‌یاب

منطقه : تهران | میدان ولیعصر، بلوار کشاورز

منطقه : تهران | میدان تجریش

منطقه : تهران | شیخ بهایی

منطقه : تهران | پاسداران، سه‌راه ضراب‌خانه

منطقه : تهران | بلوار کشاورز

منطقه : تهران | شهرک غرب

منطقه : تهران | ونک، خیابان آفتاب

منطقه : تهران | شهرک غرب، بلوار دریا

منطقه : تهران | قیطریه
log(55) | debug(0) | profiler(14) | db(16) | system(13) | all
log
17:53:34.0349
[info]
Service "Log" is loaded
17:53:34.0403
[info]
Service "Security" is loaded
17:53:34.0407
[info]
Resource "security" is booted
17:53:34.0409
[info]
Service "Database" is loaded
17:53:34.0455
[info]
Resource "database" is booted
17:53:34.0457
[info]
Service "Registry" is loaded
17:53:34.046
[info]
Service "Cache" is loaded
22:23:34.0488
[info]
Resource "config" is booted
22:23:34.0502
[info]
Service "Module" is loaded
22:23:34.0522
[info]
Resource "router" is booted
22:23:34.0525
[info]
Service "I18n" is loaded
22:23:34.0538
[info]
Resource "i18n" is booted
22:23:34.054
[info]
Resource "module" is booted
22:23:34.0543
[info]
Resource "modules" is booted
22:23:34.0545
[info]
Service "Session" is loaded
22:23:34.0594
[info]
Resource "session" is booted
22:23:34.0596
[info]
Service "Authentication" is loaded
22:23:34.0601
[info]
Service "User" is loaded
22:23:34.0605
[info]
Service "Api" is loaded
22:23:34.0611
[info]
Resource "authentication" is booted
22:23:34.0612
[info]
Resource "permission" is booted
22:23:34.0614
[info]
Resource "render_cache" is booted
22:23:34.0675
[info]
Service "Asset" is loaded
22:23:34.0676
[info]
Service "Theme" is loaded
22:23:34.07
[info]
Translation "module/system:default.fa" is loaded.
22:23:34.0711
[info]
Service "Permission" is loaded
22:23:34.0717
[info]
Service "RenderCache" is loaded
22:23:34.0738
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
22:23:34.0799
[info]
Translation "module/ads:block.fa" is loaded.
22:23:34.0813
[info]
Translation "module/guide:block.fa" is loaded.
22:23:34.0884
[info]
Service "Markup" is loaded
22:23:34.0891
[info]
Service "View" is loaded
22:23:34.0999
[info]
Service "Url" is loaded
22:23:34.179
[info]
Translation "module/guide:block.fa" is loaded.
22:23:34.2394
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
22:23:34.2465
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
22:23:34.2472
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
22:23:34.2555
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
22:23:34.2559
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
22:23:34.2609
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
22:23:34.2613
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
22:23:34.2668
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
22:23:34.2673
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
22:23:34.2695
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
22:23:34.2714
[info]
Translation "module/event:block.fa" is loaded.
22:23:34.2731
[notice] #84 in module/event/src/Block/Block.php
Undefined variable: list
22:23:34.2756
[info]
Translation "module/news:block.fa" is loaded.
22:23:34.3012
[info]
Translation "module/user:block.fa" is loaded.
22:23:34.3018
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
22:23:34.3154
[info]
Service "Browser" is loaded
22:23:34.3155
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
22:23:34.317
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
22:23:34.3203
[info]
Service "Form" is loaded
22:23:34.3399
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
22:23:34.3499
[info]
Route: front:system-index-index.
debug
profiler
22:23:34.0348
PI - time: 0.3186; realmem: 4194304; emalloc: 4210896
22:23:34.072
ACTIION - time: 0.0002; realmem: 0; emalloc: 69568
22:23:34.0779
BLOCKS - time: 0.2367; realmem: 2097152; emalloc: 944512
22:23:34.0797
BLOCK: تبلیغ انتخاب شده - time: 0.0011; realmem: 0; emalloc: 16584
22:23:34.081
BLOCK: موارد جدید - time: 0.0955; realmem: 2097152; emalloc: 385728
22:23:34.179
BLOCK: پیشنهاد‌های کافه‌یاب - time: 0.0581; realmem: 0; emalloc: 196888
22:23:34.239
BLOCK: محصولات جدید - time: 0.0305; realmem: 0; emalloc: 302568
22:23:34.2704
BLOCK: ثبت و تبلیغات کافه - time: 0.0004; realmem: 0; emalloc: 1152
22:23:34.271
BLOCK: رویداد های نزدیک - time: 0.0039; realmem: 0; emalloc: 129752
22:23:34.2751
BLOCK: مورد - time: 0.0231; realmem: 0; emalloc: 153656
22:23:34.3008
BLOCK: تکمیل پروفایل - time: 0.0006; realmem: 0; emalloc: 2488
22:23:34.3014
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0120; realmem: 0; emalloc: 93272
22:23:34.3166
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0099; realmem: 0; emalloc: 333792
22:23:34.3393
BLOCK: جستجو - time: 0.0011; realmem: 0; emalloc: 3336
db
22:23:34.0585
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 920109b04015c048651a15c5668688a7;
22:23:34.0789
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9)
params: [where1] 34;[where2] 19;[where3] 50;[where4] 39;[where5] 37;[where6] 57;[where7] 25;[where8] 70;[where9] 64;
22:23:34.0804
[0.0003]
query: SELECT `ads_propaganda`.`id` AS `id`, `ads_propaganda`.`title` AS `title`, `ads_propaganda`.`category` AS `category`, `ads_propaganda`.`url` AS `url`, `ads_propaganda`.`status` AS `status`, `ads_propaganda`.`time_create` AS `time_create`, `ads_propaganda`.`time_publish` AS `time_publish`, `ads_propaganda`.`time_expire` AS `time_expire`, `ads_propaganda`.`view` AS `view`, `ads_propaganda`.`click` AS `click`, `ads_propaganda`.`device` AS `device`, `ads_propaganda`.`type` AS `type`, `ads_propaganda`.`image_web` AS `image_web`, `ads_propaganda`.`image_mobile_1` AS `image_mobile_1`, `ads_propaganda`.`image_mobile_2` AS `image_mobile_2`, `ads_propaganda`.`image_mobile_3` AS `image_mobile_3`, `ads_propaganda`.`html` AS `html`, `ads_propaganda`.`script` AS `script` FROM `ads_propaganda` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 6;
22:23:34.0822
[0.0012]
query: SELECT `guide_item`.`id` AS `id`, `guide_item`.`title` AS `title`, `guide_item`.`title_long` AS `title_long`, `guide_item`.`type` AS `type`, `guide_item`.`slug` AS `slug`, `guide_item`.`category` AS `category`, `guide_item`.`business` AS `business`, `guide_item`.`item_type` AS `item_type`, `guide_item`.`status_type` AS `status_type`, `guide_item`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_item`.`text_description` AS `text_description`, `guide_item`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_item`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_item`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_item`.`status` AS `status`, `guide_item`.`time_create` AS `time_create`, `guide_item`.`time_update` AS `time_update`, `guide_item`.`time_start` AS `time_start`, `guide_item`.`time_end` AS `time_end`, `guide_item`.`uid` AS `uid`, `guide_item`.`owner` AS `owner`, `guide_item`.`package` AS `package`, `guide_item`.`hits` AS `hits`, `guide_item`.`image` AS `image`, `guide_item`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_item`.`path` AS `path`, `guide_item`.`cropping` AS `cropping`, `guide_item`.`vote` AS `vote`, `guide_item`.`rating` AS `rating`, `guide_item`.`favourite` AS `favourite`, `guide_item`.`checkin` AS `checkin`, `guide_item`.`service` AS `service`, `guide_item`.`attach` AS `attach`, `guide_item`.`attribute` AS `attribute`, `guide_item`.`review` AS `review`, `guide_item`.`recommended` AS `recommended`, `guide_item`.`map_longitude` AS `map_longitude`, `guide_item`.`map_latitude` AS `map_latitude`, `guide_item`.`map_title` AS `map_title`, `guide_item`.`map_final_longitude` AS `map_final_longitude`, `guide_item`.`map_final_latitude` AS `map_final_latitude`, `guide_item`.`map_final_title` AS `map_final_title`, `guide_item`.`map_zoom` AS `map_zoom`, `guide_item`.`location` AS `location`, `guide_item`.`location_level` AS `location_level`, `guide_item`.`address1` AS `address1`, `guide_item`.`address2` AS `address2`, `guide_item`.`city` AS `city`, `guide_item`.`area` AS `area`, `guide_item`.`zipcode` AS `zipcode`, `guide_item`.`phone1` AS `phone1`, `guide_item`.`website` AS `website`, `guide_item`.`email` AS `email`, `guide_item`.`difficulty` AS `difficulty`, `guide_item`.`duration` AS `duration`, `guide_item`.`elevation_start` AS `elevation_start`, `guide_item`.`elevation_end` AS `elevation_end`, `guide_item`.`loop_type` AS `loop_type`, `guide_item`.`access` AS `access`, `guide_item`.`distance` AS `distance`, `guide_item`.`map_number` AS `map_number`, `guide_item`.`related` AS `related`, `guide_item`.`map_type` AS `map_type`, `guide_item`.`booking` AS `booking`, `guide_item`.`hits_phone` AS `hits_phone`, `guide_item`.`ribbon` AS `ribbon` FROM `guide_item` WHERE `status` = :where1 AND time_end > :where2 AND `item_type` IN (:where3, :where4, :where5, :where6) ORDER BY `time_start` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1492970014;[where3] commercial;[where4] route;[where5] poi;[where6] asset;[limit] 12;
22:23:34.1798
[0.0075]
query: SELECT `guide_item`.`id` AS `id`, `guide_item`.`title` AS `title`, `guide_item`.`title_long` AS `title_long`, `guide_item`.`type` AS `type`, `guide_item`.`slug` AS `slug`, `guide_item`.`category` AS `category`, `guide_item`.`business` AS `business`, `guide_item`.`item_type` AS `item_type`, `guide_item`.`status_type` AS `status_type`, `guide_item`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_item`.`text_description` AS `text_description`, `guide_item`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_item`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_item`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_item`.`status` AS `status`, `guide_item`.`time_create` AS `time_create`, `guide_item`.`time_update` AS `time_update`, `guide_item`.`time_start` AS `time_start`, `guide_item`.`time_end` AS `time_end`, `guide_item`.`uid` AS `uid`, `guide_item`.`owner` AS `owner`, `guide_item`.`package` AS `package`, `guide_item`.`hits` AS `hits`, `guide_item`.`image` AS `image`, `guide_item`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_item`.`path` AS `path`, `guide_item`.`cropping` AS `cropping`, `guide_item`.`vote` AS `vote`, `guide_item`.`rating` AS `rating`, `guide_item`.`favourite` AS `favourite`, `guide_item`.`checkin` AS `checkin`, `guide_item`.`service` AS `service`, `guide_item`.`attach` AS `attach`, `guide_item`.`attribute` AS `attribute`, `guide_item`.`review` AS `review`, `guide_item`.`recommended` AS `recommended`, `guide_item`.`map_longitude` AS `map_longitude`, `guide_item`.`map_latitude` AS `map_latitude`, `guide_item`.`map_title` AS `map_title`, `guide_item`.`map_final_longitude` AS `map_final_longitude`, `guide_item`.`map_final_latitude` AS `map_final_latitude`, `guide_item`.`map_final_title` AS `map_final_title`, `guide_item`.`map_zoom` AS `map_zoom`, `guide_item`.`location` AS `location`, `guide_item`.`location_level` AS `location_level`, `guide_item`.`address1` AS `address1`, `guide_item`.`address2` AS `address2`, `guide_item`.`city` AS `city`, `guide_item`.`area` AS `area`, `guide_item`.`zipcode` AS `zipcode`, `guide_item`.`phone1` AS `phone1`, `guide_item`.`website` AS `website`, `guide_item`.`email` AS `email`, `guide_item`.`difficulty` AS `difficulty`, `guide_item`.`duration` AS `duration`, `guide_item`.`elevation_start` AS `elevation_start`, `guide_item`.`elevation_end` AS `elevation_end`, `guide_item`.`loop_type` AS `loop_type`, `guide_item`.`access` AS `access`, `guide_item`.`distance` AS `distance`, `guide_item`.`map_number` AS `map_number`, `guide_item`.`related` AS `related`, `guide_item`.`map_type` AS `map_type`, `guide_item`.`booking` AS `booking`, `guide_item`.`hits_phone` AS `hits_phone`, `guide_item`.`ribbon` AS `ribbon` FROM `guide_item` WHERE `status` = :where1 AND time_end > :where2 AND `item_type` IN (:where3, :where4, :where5, :where6) AND `recommended` = :where7 ORDER BY RAND() LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1492970014;[where3] commercial;[where4] route;[where5] poi;[where6] asset;[where7] 1;[limit] 9;
22:23:34.2404
[0.0004]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 4;
22:23:34.2496
[0.0002]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
22:23:34.2722
[0.0008]
query: SELECT `event_extra`.`id` AS `id`, `event_extra`.`uid` AS `uid`, `event_extra`.`title` AS `title`, `event_extra`.`slug` AS `slug`, `event_extra`.`status` AS `status`, `event_extra`.`time_start` AS `time_start`, `event_extra`.`time_end` AS `time_end`, `event_extra`.`source_url` AS `source_url`, `event_extra`.`organizer_name` AS `organizer_name`, `event_extra`.`address` AS `address`, `event_extra`.`offer_url` AS `offer_url`, `event_extra`.`register_details` AS `register_details`, `event_extra`.`register_can` AS `register_can`, `event_extra`.`register_stock` AS `register_stock`, `event_extra`.`register_sales` AS `register_sales`, `event_extra`.`register_price` AS `register_price`, `event_extra`.`register_type` AS `register_type`, `event_extra`.`register_discount` AS `register_discount`, `event_extra`.`guide_owner` AS `guide_owner`, `event_extra`.`guide_category` AS `guide_category`, `event_extra`.`guide_location` AS `guide_location`, `event_extra`.`guide_item` AS `guide_item` FROM `event_extra` WHERE (`status` = :where1 AND `time_end` > :where2) OR (`status` = :where3 AND `time_end` = :where4 AND `time_start` > :where5) ORDER BY `time_start` ASC, `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1492883614;[where3] 1;[where4] 0;[where5] 1492883614;[limit] 4;
22:23:34.274
[0.0002]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `status` = :where1 AND `id` IS NULL ORDER BY `time_publish` ASC, `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 4;
22:23:34.276
[0.0002]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND `type` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] text;[where3] article;[where4] magazine;[where5] image;[where6] gallery;[where7] media;[where8] download;[limit] 12;
22:23:34.2775
[0.0003]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 147;[where3] 141;[where4] 136;[where5] 129;[where6] 128;[where7] 127;[where8] 121;[where9] 122;[where10] 120;[where11] 118;[where12] 114;[where13] 67;
22:23:34.3025
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
22:23:34.3161
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
22:23:34.3388
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
22:23:34.3503
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 920109b04015c048651a15c5668688a7;
22:23:34.3509
[0.0025]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492970014;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492970014.0593640804290771484375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492970314;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492970314;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"2703a4ba47ce06d28b39d573a74944de";s:32:"bc22f4e222fc6c9612fb0299f8be5b30";}s:4:"hash";s:65:"bc22f4e222fc6c9612fb0299f8be5b30-2703a4ba47ce06d28b39d573a74944de";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 920109b04015c048651a15c5668688a7;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.3220 s
Included files
631 files
Memory usage
4714160; peak: 4958808 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
system
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL