اطلاعات عمومی در مورد البرز

جمعیت : ۲٬۴۱۲٬۵۱۳ در سال