اطلاعات عمومی در مورد اردبیل

جمعیت : ۱٬۲۴۸٬۴۸۸ در سال