اطلاعات عمومی در مورد همدان

جمعیت : ۱٬۷۵۸٬۲۶۸ در سال