اطلاعات عمومی در مورد ایلام

جمعیت : ۵۵۷٬۵۹۹ در سال ۹