اطلاعات عمومی در مورد کرمان

جمعیت : ۲٬۹۳۸٬۹۸۸ در سال