اطلاعات عمومی در مورد کرمانشاه

جمعیت : ۱٬۹۴۵٬۲۲۷ در سال