اطلاعات عمومی در مورد کردستان

جمعیت : ۱٬۴۹۳٬۶۴۵ در سال