اطلاعات عمومی در مورد لرستان

جمعیت : ۱٬۷۵۴٬۲۴۳ در سال