اطلاعات عمومی در مورد مرکزی

جمعیت : ۱٬۴۱۳٬۹۵۹ در سال