اطلاعات عمومی در مورد خراسان شمالی

جمعیت : ۸۶۷٬۷۲۷ در سال ۹