اطلاعات عمومی در مورد استان قزوین

جمعیت : ۱٬۲۰۱٬۵۶۵ در سال