اطلاعات عمومی در مورد خراسان رضوی

جمعیت : ۵٬۹۹۴٬۴۰۲ در سال