اطلاعات عمومی در مورد شیراز

جمعیت : ۱/۴۶۱ میلیون نفر