اطلاعات عمومی در مورد خراسان جنوبی

جمعیت : ۶۸۵٬۵۸۱ در سال ۹