اطلاعات عمومی در مورد یزد

جمعیت : ۱٬۰۱۱٬۳۸۱ در سال