لمیز کافی Lamiz coffee

لمیز کافی Lamiz coffee

لمیز کافی یکی از برند‌های قهوه است که در کشور هندوستان تولید و در ایران بسته‌بندی می‌شود. سپس در کافی‌شاپ‌های لمیز در سراسر ایران به مردم عرضه می‌گردد.

log(39) | debug(0) | profiler(6) | db(14) | system(13) | all
log
00:57:02.5455
[info]
Service "Log" is loaded
00:57:02.5505
[info]
Service "Security" is loaded
00:57:02.5509
[info]
Resource "security" is booted
00:57:02.5511
[info]
Service "Database" is loaded
00:57:02.556
[info]
Resource "database" is booted
00:57:02.5563
[info]
Service "Registry" is loaded
00:57:02.5567
[info]
Service "Cache" is loaded
05:27:02.5606
[info]
Resource "config" is booted
05:27:02.5626
[info]
Service "Module" is loaded
05:27:02.5654
[info]
Resource "router" is booted
05:27:02.5658
[info]
Service "I18n" is loaded
05:27:02.5675
[info]
Resource "i18n" is booted
05:27:02.5678
[info]
Resource "module" is booted
05:27:02.5683
[info]
Resource "modules" is booted
05:27:02.5686
[info]
Service "Session" is loaded
05:27:02.575
[info]
Resource "session" is booted
05:27:02.5753
[info]
Service "Authentication" is loaded
05:27:02.576
[info]
Service "User" is loaded
05:27:02.5765
[info]
Service "Api" is loaded
05:27:02.5772
[info]
Resource "authentication" is booted
05:27:02.5774
[info]
Resource "permission" is booted
05:27:02.5776
[info]
Resource "render_cache" is booted
05:27:02.5968
[info]
Service "Asset" is loaded
05:27:02.597
[info]
Service "Theme" is loaded
05:27:02.6145
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
05:27:02.6224
[info]
Service "Permission" is loaded
05:27:02.6658
[info]
Service "RenderCache" is loaded
05:27:02.6723
[info]
Service "Markup" is loaded
05:27:02.6838
[info]
Service "Url" is loaded
05:27:02.6957
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
05:27:02.7006
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
05:27:02.717
[info]
Service "Browser" is loaded
05:27:02.7171
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
05:27:02.7183
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
05:27:02.7211
[info]
Service "Form" is loaded
05:27:02.7261
[info]
Service "View" is loaded
05:27:02.7378
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
05:27:02.7402
[info]
Service "Comment" is loaded
05:27:02.7446
[info]
Route: front:shop-category-index.
debug
profiler
05:27:02.5453
PI - time: 0.2024; realmem: 4194304; emalloc: 3431528
05:27:02.6668
ACTIION - time: 0.0222; realmem: 0; emalloc: 83240
05:27:02.699
BLOCKS - time: 0.0126; realmem: 0; emalloc: 144608
05:27:02.7003
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0103; realmem: 0; emalloc: 93272
05:27:02.718
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0086; realmem: 0; emalloc: 287760
05:27:02.7375
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 3336
db
05:27:02.574
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] b0a81682b97e6850f567e3a53cf914d4;
05:27:02.623
[0.0410]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
05:27:02.6651
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] shop;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
05:27:02.671
[0.0007]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] lamiz-coffee;
05:27:02.6843
[0.0009]
query: UPDATE `shop_category` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 26;
05:27:02.6857
[0.0012]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
05:27:02.6998
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
05:27:02.7012
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
05:27:02.7135
[0.0005]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] lamiz-coffee;
05:27:02.7154
[0.0005]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 9;
05:27:02.7177
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
05:27:02.7371
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
05:27:02.7449
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] b0a81682b97e6850f567e3a53cf914d4;
05:27:02.7453
[0.0023]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493081822;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1493081822.5749208927154541015625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1493082122;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1493082122;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"bd572dde8cef212b2fb71b9cf5c53676";s:32:"19f59b7bd443df0114a53effc189e6df";}s:4:"hash";s:65:"19f59b7bd443df0114a53effc189e6df-bd572dde8cef212b2fb71b9cf5c53676";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] b0a81682b97e6850f567e3a53cf914d4;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.2054 s
Included files
606 files
Memory usage
3936976; peak: 4000232 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
shop
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL