توضیحات

در این ویدیو دو دستگاه فرنچ پرس و ایرو پرس با هم مقایسه شده است ، روش تهیه قهوه در هر کدام توضیح داده شده و تفاوت ها هر کدام از این دو دستگاه و دو روش با یکدیگر بررسی شده است