• ۱۳۹۵/۳/۵،‏ ۱۸:۵۶
  • ۴۲۲

دومین نمایشگاه تخصصی قهوه، چای و صنایع وابسته(اکسپو) از ۲۷ تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ در مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار خواهد شد. ساعت بازدید از این نمایشگاه ۱۵ تا ۲۲ است.
این نمایشگاه بزرگمترین نمایشگاه تخصصی قهوه و چای در خاورمیانه است.

 

از سال قبل:


اطلاعات بیشتر، به زودی در کافه‌یاب...

log(40) | debug(0) | profiler(6) | db(15) | system(13) | all
log
21:38:01.4601
[info]
Service "Log" is loaded
21:38:01.4655
[info]
Service "Security" is loaded
21:38:01.4659
[info]
Resource "security" is booted
21:38:01.4661
[info]
Service "Database" is loaded
21:38:01.4718
[info]
Resource "database" is booted
21:38:01.472
[info]
Service "Registry" is loaded
21:38:01.4725
[info]
Service "Cache" is loaded
02:08:01.4764
[info]
Resource "config" is booted
02:08:01.4785
[info]
Service "Module" is loaded
02:08:01.4815
[info]
Resource "router" is booted
02:08:01.4818
[info]
Service "I18n" is loaded
02:08:01.4836
[info]
Resource "i18n" is booted
02:08:01.4839
[info]
Resource "module" is booted
02:08:01.4844
[info]
Resource "modules" is booted
02:08:01.4847
[info]
Service "Session" is loaded
02:08:01.4916
[info]
Resource "session" is booted
02:08:01.4919
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:08:01.4926
[info]
Service "User" is loaded
02:08:01.4932
[info]
Service "Api" is loaded
02:08:01.4939
[info]
Resource "authentication" is booted
02:08:01.4942
[info]
Resource "permission" is booted
02:08:01.4944
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:08:01.5043
[info]
Service "Asset" is loaded
02:08:01.5045
[info]
Service "Theme" is loaded
02:08:01.5084
[info]
Translation "module/event:default.fa" is loaded.
02:08:01.5101
[info]
Service "Permission" is loaded
02:08:01.5126
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:08:01.5164
[info]
Service "Markup" is loaded
02:08:01.533
[info]
Service "Url" is loaded
02:08:01.5556
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:08:01.557
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:08:01.5647
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:08:01.5895
[info]
Service "Browser" is loaded
02:08:01.5896
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:08:01.5916
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:08:01.5941
[info]
Service "Form" is loaded
02:08:01.6
[info]
Service "View" is loaded
02:08:01.6124
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:08:01.6147
[info]
Service "Comment" is loaded
02:08:01.6191
[info]
Route: front:event-detail-index.
debug
profiler
02:08:01.46
PI - time: 0.1612; realmem: 4194304; emalloc: 4393680
02:08:01.513
ACTIION - time: 0.0370; realmem: 0; emalloc: 1206624
02:08:01.5623
BLOCKS - time: 0.0202; realmem: 0; emalloc: 209024
02:08:01.5643
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0165; realmem: 0; emalloc: 159128
02:08:01.591
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0095; realmem: 0; emalloc: 218280
02:08:01.6121
BLOCK: جستجو - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 3336
db
02:08:01.4904
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 1b3b9887d9835cd6ae6d76a636d16692;
02:08:01.5108
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:08:01.512
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] event;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:08:01.5147
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] coffee-and-tea-expo-2016;
02:08:01.5339
[0.0003]
query: SELECT `event_extra`.`id` AS `id`, `event_extra`.`uid` AS `uid`, `event_extra`.`title` AS `title`, `event_extra`.`slug` AS `slug`, `event_extra`.`status` AS `status`, `event_extra`.`time_start` AS `time_start`, `event_extra`.`time_end` AS `time_end`, `event_extra`.`source_url` AS `source_url`, `event_extra`.`organizer_name` AS `organizer_name`, `event_extra`.`address` AS `address`, `event_extra`.`offer_url` AS `offer_url`, `event_extra`.`register_details` AS `register_details`, `event_extra`.`register_can` AS `register_can`, `event_extra`.`register_stock` AS `register_stock`, `event_extra`.`register_sales` AS `register_sales`, `event_extra`.`register_price` AS `register_price`, `event_extra`.`register_type` AS `register_type`, `event_extra`.`register_discount` AS `register_discount`, `event_extra`.`guide_owner` AS `guide_owner`, `event_extra`.`guide_category` AS `guide_category`, `event_extra`.`guide_location` AS `guide_location`, `event_extra`.`guide_item` AS `guide_item` FROM `event_extra` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 117;
02:08:01.543
[0.0012]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 117;
02:08:01.5451
[0.0003]
query: SELECT `guide_location`.`id` AS `id`, `guide_location`.`level` AS `level`, `guide_location`.`parent` AS `parent`, `guide_location`.`title` AS `title`, `guide_location`.`title_long` AS `title_long`, `guide_location`.`slug` AS `slug`, `guide_location`.`image` AS `image`, `guide_location`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_location`.`path` AS `path`, `guide_location`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_location`.`text_description` AS `text_description`, `guide_location`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_location`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_location`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_location`.`status` AS `status`, `guide_location`.`time_create` AS `time_create`, `guide_location`.`time_update` AS `time_update`, `guide_location`.`map_longitude` AS `map_longitude`, `guide_location`.`map_latitude` AS `map_latitude`, `guide_location`.`map_zoom` AS `map_zoom`, `guide_location`.`population` AS `population`, `guide_location`.`surface` AS `surface`, `guide_location`.`altitude` AS `altitude`, `guide_location`.`zipcode` AS `zipcode`, `guide_location`.`website_city` AS `website_city`, `guide_location`.`website_tourist` AS `website_tourist`, `guide_location`.`display_information` AS `display_information`, `guide_location`.`attach` AS `attach`, `guide_location`.`map_type` AS `map_type`, `guide_location`.`setting` AS `setting` FROM `guide_location` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 86;
02:08:01.5637
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:08:01.5657
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:08:01.5844
[0.0007]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] coffee-and-tea-expo-2016;
02:08:01.5872
[0.0002]
query: SELECT `event_extra`.`id` AS `id`, `event_extra`.`uid` AS `uid`, `event_extra`.`title` AS `title`, `event_extra`.`slug` AS `slug`, `event_extra`.`status` AS `status`, `event_extra`.`time_start` AS `time_start`, `event_extra`.`time_end` AS `time_end`, `event_extra`.`source_url` AS `source_url`, `event_extra`.`organizer_name` AS `organizer_name`, `event_extra`.`address` AS `address`, `event_extra`.`offer_url` AS `offer_url`, `event_extra`.`register_details` AS `register_details`, `event_extra`.`register_can` AS `register_can`, `event_extra`.`register_stock` AS `register_stock`, `event_extra`.`register_sales` AS `register_sales`, `event_extra`.`register_price` AS `register_price`, `event_extra`.`register_type` AS `register_type`, `event_extra`.`register_discount` AS `register_discount`, `event_extra`.`guide_owner` AS `guide_owner`, `event_extra`.`guide_category` AS `guide_category`, `event_extra`.`guide_location` AS `guide_location`, `event_extra`.`guide_item` AS `guide_item` FROM `event_extra` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 117;
02:08:01.5906
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:08:01.6117
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:08:01.6194
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 1b3b9887d9835cd6ae6d76a636d16692;
02:08:01.6199
[0.0012]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983481;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983481.491489887237548828125;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492983781;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492983781;}hits_events|a:1:{i:117;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"22def22d319f02f4ea292ebb02be88eb";s:32:"6544097ef799b758abdb8925c33d30cd";}s:4:"hash";s:65:"6544097ef799b758abdb8925c33d30cd-22def22d319f02f4ea292ebb02be88eb";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 1b3b9887d9835cd6ae6d76a636d16692;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1642 s
Included files
616 files
Memory usage
4899176; peak: 4899208 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
event
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL