اطلاعات عمومی در مورد آمل

جمعیت : ۲۱۹۹۱۵ نفر در ۱۳