اطلاعات عمومی در مورد مازندران

جمعیت : ۳٬۰۷۳٬۹۴۳ در سال