اطلاعات عمومی در مورد اصفهان

جمعیت : ۴٬۸۷۹٬۳۱۲ در سال