اطلاعات عمومی در مورد رامسر

جمعیت : ۳۲۲۹۴ نفر در سال