اطلاعات عمومی در مورد رویان(نور)

جمعیت : ۲۲۹۷۸ نفر در سال