یکی از اهداف اصلی در وب‌سایت کافه‌یاب، ایجاد امکان ارسال اطلاعات کافه‌ها توسط صاحبان کافه است.

یکی از اهداف اصلی در وب‌سایت کافه‌یاب، ایجاد امکان ارسال اطلاعات کافه‌ها توسط صاحبان کافه است.

به همین منظور از نسخه اول، پنل کاربری در سیستم پیش‌بینی شده است و کاربران بعد از ثبت نام در وب‌سایت، در صورتی که قصد ارسال اطلاعات مکانی را داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری نسبت به تنظیم و ارسال اطلاعات اقدام نمایند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(41) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
21:44:17.7631
[info]
Service "Log" is loaded
21:44:17.7682
[info]
Service "Security" is loaded
21:44:17.7686
[info]
Resource "security" is booted
21:44:17.7687
[info]
Service "Database" is loaded
21:44:17.7735
[info]
Resource "database" is booted
21:44:17.7737
[info]
Service "Registry" is loaded
21:44:17.774
[info]
Service "Cache" is loaded
02:14:17.777
[info]
Resource "config" is booted
02:14:17.7785
[info]
Service "Module" is loaded
02:14:17.7806
[info]
Resource "router" is booted
02:14:17.7809
[info]
Service "I18n" is loaded
02:14:17.7823
[info]
Resource "i18n" is booted
02:14:17.7825
[info]
Resource "module" is booted
02:14:17.7829
[info]
Resource "modules" is booted
02:14:17.7831
[info]
Service "Session" is loaded
02:14:17.7885
[info]
Resource "session" is booted
02:14:17.7887
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:14:17.7893
[info]
Service "User" is loaded
02:14:17.7897
[info]
Service "Api" is loaded
02:14:17.7903
[info]
Resource "authentication" is booted
02:14:17.7905
[info]
Resource "permission" is booted
02:14:17.7906
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:14:17.7982
[info]
Service "Asset" is loaded
02:14:17.7984
[info]
Service "Theme" is loaded
02:14:17.8014
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:14:17.8025
[info]
Service "Permission" is loaded
02:14:17.8044
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:14:17.8079
[info]
Service "Markup" is loaded
02:14:17.8195
[info]
Service "Url" is loaded
02:14:17.8331
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:14:17.8349
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:14:17.8359
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:14:17.8412
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:14:17.8569
[info]
Service "Browser" is loaded
02:14:17.857
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:14:17.8583
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:14:17.8613
[info]
Service "Form" is loaded
02:14:17.8668
[info]
Service "View" is loaded
02:14:17.8802
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:14:17.8826
[info]
Service "Comment" is loaded
02:14:17.8878
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:14:17.7629
PI - time: 0.1270; realmem: 4194304; emalloc: 3541064
02:14:17.8047
ACTIION - time: 0.0219; realmem: 0; emalloc: 138664
02:14:17.8394
BLOCKS - time: 0.0135; realmem: 0; emalloc: 229344
02:14:17.8408
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0110; realmem: 0; emalloc: 160088
02:14:17.858
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0100; realmem: 0; emalloc: 267008
02:14:17.8798
BLOCK: جستجو - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:14:17.7873
[0.0007]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] c3d58d3e74b81183a8c654f802ac6cd8;
02:14:17.803
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:14:17.8039
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:14:17.8065
[0.0008]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] معرفی-امکان-ارسال-اطلاعات-کافه-توسط-کاربران;
02:14:17.8201
[0.0011]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 4;
02:14:17.8218
[0.0007]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 4;[where3] 1492983857;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:14:17.8228
[0.0006]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 4;[where3] 1492983857;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:14:17.8242
[0.0006]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 4;[where3] 1492983857;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:14:17.8253
[0.0005]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 4;[where3] story;[where4] news;
02:14:17.8403
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:14:17.8418
[0.0004]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:14:17.8543
[0.0007]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] معرفی-امکان-ارسال-اطلاعات-کافه-توسط-کاربران;
02:14:17.8576
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:14:17.8793
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:14:17.8882
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] c3d58d3e74b81183a8c654f802ac6cd8;
02:14:17.8893
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983857;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983857.7884099483489990234375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984157;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984157;}hits_news|a:1:{i:4;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"2a04d91cd1263055a5f69f8695068027";s:32:"43d0d32dbd113f247168576f5a74dc29";}s:4:"hash";s:65:"43d0d32dbd113f247168576f5a74dc29-2a04d91cd1263055a5f69f8695068027";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] c3d58d3e74b81183a8c654f802ac6cd8;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1300 s
Included files
625 files
Memory usage
4047472; peak: 4114824 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL