نمایشگاه sigep 2017

این نمایشگاه از تاریخ ۲۱ الی ۲۵ ژانویه در مرکز نمایشگاهی Rimini Fiera در ایتالیا در حال برگزاری است . آقای منوچهر وثوق از این نمایشگاه بازدید کرده و تصاویر زیر را برای ما ارسال کرده اند
کتاب الفبای قهوه

الفبای قهوه شما را با ساده ترین موارد قهوه شناسی و در نهایت مطالب تکمیلی آشنا کرده و در پایان شما را به یک قهوه شناس حرفه ای تبدیل خواهد کرد .
اپ iOS کافه یاب برای آیفون و آیپد منتشر شد!

مهم

نسخه اول نرم‌افزار iOS کافه‌یاب برای هر دو دستگاه iPhone و iPad منتشر شد.
log(40) | debug(0) | profiler(7) | db(24) | system(13) | all
log
00:58:08.3961
[info]
Service "Log" is loaded
00:58:08.401
[info]
Service "Security" is loaded
00:58:08.4014
[info]
Resource "security" is booted
00:58:08.4016
[info]
Service "Database" is loaded
00:58:08.4063
[info]
Resource "database" is booted
00:58:08.4065
[info]
Service "Registry" is loaded
00:58:08.4068
[info]
Service "Cache" is loaded
05:28:08.4097
[info]
Resource "config" is booted
05:28:08.4111
[info]
Service "Module" is loaded
05:28:08.4132
[info]
Resource "router" is booted
05:28:08.4134
[info]
Service "I18n" is loaded
05:28:08.4148
[info]
Resource "i18n" is booted
05:28:08.415
[info]
Resource "module" is booted
05:28:08.4153
[info]
Resource "modules" is booted
05:28:08.4155
[info]
Service "Session" is loaded
05:28:08.4203
[info]
Resource "session" is booted
05:28:08.4205
[info]
Service "Authentication" is loaded
05:28:08.421
[info]
Service "User" is loaded
05:28:08.4215
[info]
Service "Api" is loaded
05:28:08.422
[info]
Resource "authentication" is booted
05:28:08.4221
[info]
Resource "permission" is booted
05:28:08.4223
[info]
Resource "render_cache" is booted
05:28:08.4294
[info]
Service "Asset" is loaded
05:28:08.4296
[info]
Service "Theme" is loaded
05:28:08.4328
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
05:28:08.4339
[info]
Service "Permission" is loaded
05:28:08.4357
[info]
Service "RenderCache" is loaded
05:28:08.4377
[info]
Service "Url" is loaded
05:28:08.4441
[info]
Service "Markup" is loaded
05:28:08.474
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
05:28:08.4819
[info]
Translation "module/news:block.fa" is loaded.
05:28:08.4946
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
05:28:08.5131
[info]
Service "Browser" is loaded
05:28:08.5132
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
05:28:08.5149
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
05:28:08.519
[info]
Service "Form" is loaded
05:28:08.5263
[info]
Service "View" is loaded
05:28:08.5438
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
05:28:08.5471
[info]
Service "Comment" is loaded
05:28:08.5512
[info]
Route: front:news-topic-index.
debug
profiler
05:28:08.396
PI - time: 0.2396; realmem: 4194304; emalloc: 3678344
05:28:08.4359
ACTIION - time: 0.0293; realmem: 0; emalloc: 279448
05:28:08.4794
BLOCKS - time: 0.0311; realmem: 0; emalloc: 178912
05:28:08.4814
BLOCK: فهرست موضوعات - time: 0.0116; realmem: 0; emalloc: 70560
05:28:08.4941
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0150; realmem: 0; emalloc: 93320
05:28:08.5144
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0125; realmem: 0; emalloc: 335360
05:28:08.5433
BLOCK: جستجو - time: 0.0011; realmem: 0; emalloc: 3336
db
05:28:08.4194
[0.0005]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 3292efa64110c5fdc3b7e83fbec3dd51;
05:28:08.4344
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
05:28:08.4352
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
05:28:08.4368
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] news;
05:28:08.4379
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:08.4399
[0.0002]
query: SELECT COUNT(1) AS `C` FROM (SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :subselect1where1 AND `topic` IN (:subselect1where2, :subselect1where3, :subselect1where4, :subselect1where5) AND `type` IN (:subselect1where6, :subselect1where7, :subselect1where8, :subselect1where9, :subselect1where10, :subselect1where11, :subselect1where12)) AS `original_select`
params: [subselect1where1] 1;[subselect1where2] 2;[subselect1where3] 1;[subselect1where4] 17;[subselect1where5] 20;[subselect1where6] text;[subselect1where7] article;[subselect1where8] magazine;[subselect1where9] image;[subselect1where10] gallery;[subselect1where11] media;[subselect1where12] download;
05:28:08.4406
[0.0002]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND `topic` IN (:where2, :where3, :where4, :where5) AND `type` IN (:where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
params: [where1] 1;[where2] 2;[where3] 1;[where4] 17;[where5] 20;[where6] text;[where7] article;[where8] magazine;[where9] image;[where10] gallery;[where11] media;[where12] download;[limit] 6;[offset] 0;
05:28:08.4423
[0.0011]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 147;[where3] 136;[where4] 129;[where5] 128;[where6] 127;[where7] 121;
05:28:08.4808
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1, :where2)
params: [where1] 29;[where2] 64;
05:28:08.4824
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;
05:28:08.4854
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:08.4864
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:08.4874
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:08.4883
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:08.4893
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:08.4904
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:08.4915
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:08.4925
[0.0002]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid` FROM `news_topic` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:08.4954
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
05:28:08.5123
[0.0003]
query: SELECT `news_topic`.`id` AS `id`, `news_topic`.`pid` AS `pid`, `news_topic`.`title` AS `title`, `news_topic`.`slug` AS `slug`, `news_topic`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_topic`.`text_description` AS `text_description`, `news_topic`.`image` AS `image`, `news_topic`.`path` AS `path`, `news_topic`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_topic`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_topic`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_topic`.`uid` AS `uid`, `news_topic`.`time_create` AS `time_create`, `news_topic`.`time_update` AS `time_update`, `news_topic`.`setting` AS `setting`, `news_topic`.`status` AS `status`, `news_topic`.`style` AS `style`, `news_topic`.`type` AS `type` FROM `news_topic` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] news;
05:28:08.514
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
05:28:08.5428
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
05:28:08.5516
[0.0810]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 3292efa64110c5fdc3b7e83fbec3dd51;
05:28:08.6331
[0.0024]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493081888;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1493081888.4201810359954833984375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1493082188;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1493082188;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"7280dd756c2d7bd2dbea98a817a1c9c3";s:32:"a0e3ee4749feed85fb6a35b0a3b016cb";}s:4:"hash";s:65:"a0e3ee4749feed85fb6a35b0a3b016cb-7280dd756c2d7bd2dbea98a817a1c9c3";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 3292efa64110c5fdc3b7e83fbec3dd51;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.2425 s
Included files
627 files
Memory usage
4183496; peak: 4255160 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL