• زمان : ۱۳۹۳/۸/۱۷،‏ ۲:۲۱
  • نمایش : ۶۱۵ دفعه
  • موضوع : آموزش دمنوش
طبیعت این گیاه گرم بوده و به همین دلیل آرامش‌بخش و نشاط‌آور است.

 

برای تهیه‌ی این دمنوش، یک قاشق چای‌خوری بادرنجبویه را همراه با نبات در یک قوری آب‌جوش ریخته و به مدت بیست دقیقه مانند چای معمولی دم می‌کنیم.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(43) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
21:45:28.0798
[info]
Service "Log" is loaded
21:45:28.085
[info]
Service "Security" is loaded
21:45:28.0855
[info]
Resource "security" is booted
21:45:28.0857
[info]
Service "Database" is loaded
21:45:28.0904
[info]
Resource "database" is booted
21:45:28.0906
[info]
Service "Registry" is loaded
21:45:28.0909
[info]
Service "Cache" is loaded
02:15:28.0937
[info]
Resource "config" is booted
02:15:28.0953
[info]
Service "Module" is loaded
02:15:28.0973
[info]
Resource "router" is booted
02:15:28.0975
[info]
Service "I18n" is loaded
02:15:28.0988
[info]
Resource "i18n" is booted
02:15:28.099
[info]
Resource "module" is booted
02:15:28.0994
[info]
Resource "modules" is booted
02:15:28.0996
[info]
Service "Session" is loaded
02:15:28.1047
[info]
Resource "session" is booted
02:15:28.1049
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:15:28.1055
[info]
Service "User" is loaded
02:15:28.1058
[info]
Service "Api" is loaded
02:15:28.1064
[info]
Resource "authentication" is booted
02:15:28.1066
[info]
Resource "permission" is booted
02:15:28.1067
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:15:28.114
[info]
Service "Asset" is loaded
02:15:28.1142
[info]
Service "Theme" is loaded
02:15:28.1174
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:15:28.1185
[info]
Service "Permission" is loaded
02:15:28.1203
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:15:28.1237
[info]
Service "Markup" is loaded
02:15:28.1357
[info]
Service "Url" is loaded
02:15:28.1508
[warn] #34 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:15:28.151
[warn] #42 in module/vote/template/front/star.phtml
Division by zero
02:15:28.1517
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:15:28.1536
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:15:28.1547
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:15:28.16
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:15:28.1755
[info]
Service "Browser" is loaded
02:15:28.1756
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:15:28.1767
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:15:28.1798
[info]
Service "Form" is loaded
02:15:28.1852
[info]
Service "View" is loaded
02:15:28.1977
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:15:28.2001
[info]
Service "Comment" is loaded
02:15:28.2048
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:15:28.0797
PI - time: 0.1283; realmem: 4194304; emalloc: 3532624
02:15:28.1206
ACTIION - time: 0.0240; realmem: 0; emalloc: 138192
02:15:28.1583
BLOCKS - time: 0.0134; realmem: 0; emalloc: 228064
02:15:28.1597
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0111; realmem: 0; emalloc: 158808
02:15:28.1765
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0092; realmem: 0; emalloc: 265800
02:15:28.1973
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:15:28.1034
[0.0008]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 8afcee87353bd326208d8361ac79b9df;
02:15:28.119
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:15:28.1198
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:15:28.1224
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] lemon-balm-herbal-tea;
02:15:28.1365
[0.0012]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 19;
02:15:28.1384
[0.0007]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 19;[where3] 1492983928;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:15:28.1394
[0.0012]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 19;[where3] 1492983928;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:15:28.1416
[0.0006]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 19;[where3] 1492983928;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:15:28.1427
[0.0010]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 19;[where3] story;[where4] news;
02:15:28.1592
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:15:28.1606
[0.0002]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:15:28.1731
[0.0005]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] lemon-balm-herbal-tea;
02:15:28.1762
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:15:28.1969
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:15:28.2051
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 8afcee87353bd326208d8361ac79b9df;
02:15:28.2056
[0.0023]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983928;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983928.1045820713043212890625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984228;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984228;}hits_news|a:1:{i:19;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"f52ff44def3173645ea494b49e7c9f9a";s:32:"2cef2d3394941c0ae0ade273b32e6742";}s:4:"hash";s:65:"2cef2d3394941c0ae0ade273b32e6742-f52ff44def3173645ea494b49e7c9f9a";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 8afcee87353bd326208d8361ac79b9df;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1313 s
Included files
625 files
Memory usage
4038120; peak: 4097280 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL