به منظور دسترسی امن بازدیدکنندگان و صاحبان کافه‌ها به وب‌سایت، پروتکل لایه امن راه‌اندازی گردید.

به منظور دسترسی امن بازدیدکنندگان و صاحبان کافه‌ها به وب‌سایت، پروتکل لایه امن راه‌اندازی گردید.

وب‌سایت از طریق پروتکل لایه امن SSL و با آدرس https://www.cafeyab.com در دسترس است. تمام داده‌های ارسالی به وب‌سایت و یا دریافتی از وب‌سایت، کدگذاری می‌شوند و از طریق یک کانال امن، ارتباط کاربران با وب‌سایت برقرار می‌گردد.

 

گواهی SSL از طریق شرکت COMODO تهیه گردیده و شما می‌توانید به راحتی با کلیک بر روی آیکن قفل در کنار آدرس وب‌سایت در مرورگر اینترنت خود، به جزئیات این گواهی دسترسی پیدا کنید.

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
log(41) | debug(0) | profiler(6) | db(16) | system(13) | all
log
21:43:56.4519
[info]
Service "Log" is loaded
21:43:56.4568
[info]
Service "Security" is loaded
21:43:56.4573
[info]
Resource "security" is booted
21:43:56.4574
[info]
Service "Database" is loaded
21:43:56.464
[info]
Resource "database" is booted
21:43:56.4644
[info]
Service "Registry" is loaded
21:43:56.4649
[info]
Service "Cache" is loaded
02:13:56.47
[info]
Resource "config" is booted
02:13:56.4716
[info]
Service "Module" is loaded
02:13:56.4737
[info]
Resource "router" is booted
02:13:56.474
[info]
Service "I18n" is loaded
02:13:56.4754
[info]
Resource "i18n" is booted
02:13:56.4755
[info]
Resource "module" is booted
02:13:56.4759
[info]
Resource "modules" is booted
02:13:56.4762
[info]
Service "Session" is loaded
02:13:56.4834
[info]
Resource "session" is booted
02:13:56.4838
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:13:56.4847
[info]
Service "User" is loaded
02:13:56.4854
[info]
Service "Api" is loaded
02:13:56.4864
[info]
Resource "authentication" is booted
02:13:56.4867
[info]
Resource "permission" is booted
02:13:56.487
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:13:56.4943
[info]
Service "Asset" is loaded
02:13:56.4945
[info]
Service "Theme" is loaded
02:13:56.4975
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:13:56.4986
[info]
Service "Permission" is loaded
02:13:56.5009
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:13:56.5075
[info]
Service "Markup" is loaded
02:13:56.5214
[info]
Service "Url" is loaded
02:13:56.542
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:13:56.5439
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:13:56.5449
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:13:56.5511
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:13:56.5728
[info]
Service "Browser" is loaded
02:13:56.573
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:13:56.5753
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:13:56.5791
[info]
Service "Form" is loaded
02:13:56.5843
[info]
Service "View" is loaded
02:13:56.5965
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:13:56.6011
[info]
Service "Comment" is loaded
02:13:56.6076
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:13:56.4517
PI - time: 0.1574; realmem: 4194304; emalloc: 3537392
02:13:56.5016
ACTIION - time: 0.0303; realmem: 0; emalloc: 139112
02:13:56.5485
BLOCKS - time: 0.0180; realmem: 0; emalloc: 229344
02:13:56.5504
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0151; realmem: 0; emalloc: 160088
02:13:56.5747
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0100; realmem: 0; emalloc: 265840
02:13:56.5958
BLOCK: جستجو - time: 0.0015; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:13:56.4802
[0.0019]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] d49eacb47c2e67cd737b9a57ca685e62;
02:13:56.4991
[0.0004]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:13:56.5001
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:13:56.5051
[0.0015]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] secure-socket-layer-on-website;
02:13:56.5219
[0.0014]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 16;
02:13:56.5244
[0.0014]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 16;[where3] 1492983836;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:13:56.5262
[0.0010]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 16;[where3] 1492983836;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:13:56.528
[0.0009]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 16;[where3] 1492983836;[where4] 0;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:13:56.5299
[0.0008]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 16;[where3] story;[where4] news;
02:13:56.5494
[0.0005]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:13:56.5522
[0.0010]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:13:56.5678
[0.0010]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] secure-socket-layer-on-website;
02:13:56.5741
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:13:56.5952
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:13:56.6079
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] d49eacb47c2e67cd737b9a57ca685e62;
02:13:56.6084
[0.0005]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983836;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983836.4826109409332275390625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984136;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984136;}hits_news|a:1:{i:16;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"00d1e2f13ee190c3242a5f4841b69473";s:32:"d192ba2de5a438dfd55861b56a57c2c0";}s:4:"hash";s:65:"d192ba2de5a438dfd55861b56a57c2c0-00d1e2f13ee190c3242a5f4841b69473";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] d49eacb47c2e67cd737b9a57ca685e62;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1624 s
Included files
625 files
Memory usage
4042968; peak: 4106224 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL