فیلتر کمکس

مخصوص استفاده به همراه کمکس در سایزهای مختلف
وضعیت : نا موجود
کد محصول : 26

مشخصات

مناسب برای استفاده در تمامی شرایط و مکان‌ها
مناسب برای تهیه قهوه دمی(نسل سوم)
برند کمکس Chemex
کشور سازنده آمریکا
وب‌سایت سازنده
log(62) | debug(0) | profiler(6) | db(28) | system(13) | all
log
00:58:19.7738
[info]
Service "Log" is loaded
00:58:19.7802
[info]
Service "Security" is loaded
00:58:19.7807
[info]
Resource "security" is booted
00:58:19.7809
[info]
Service "Database" is loaded
00:58:19.7859
[info]
Resource "database" is booted
00:58:19.7861
[info]
Service "Registry" is loaded
00:58:19.7864
[info]
Service "Cache" is loaded
05:28:19.7891
[info]
Resource "config" is booted
05:28:19.7905
[info]
Service "Module" is loaded
05:28:19.7926
[info]
Resource "router" is booted
05:28:19.7928
[info]
Service "I18n" is loaded
05:28:19.7941
[info]
Resource "i18n" is booted
05:28:19.7942
[info]
Resource "module" is booted
05:28:19.7947
[info]
Resource "modules" is booted
05:28:19.7949
[info]
Service "Session" is loaded
05:28:19.7998
[info]
Resource "session" is booted
05:28:19.8
[info]
Service "Authentication" is loaded
05:28:19.8005
[info]
Service "User" is loaded
05:28:19.8009
[info]
Service "Api" is loaded
05:28:19.8014
[info]
Resource "authentication" is booted
05:28:19.8016
[info]
Resource "permission" is booted
05:28:19.8018
[info]
Resource "render_cache" is booted
05:28:19.8083
[info]
Service "Asset" is loaded
05:28:19.8085
[info]
Service "Theme" is loaded
05:28:19.8113
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
05:28:19.8144
[info]
Service "Permission" is loaded
05:28:19.8171
[info]
Service "RenderCache" is loaded
05:28:19.8292
[info]
Service "Markup" is loaded
05:28:19.832
[info]
Service "View" is loaded
05:28:19.8426
[info]
Service "Url" is loaded
05:28:19.8459
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8468
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8658
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8663
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8717
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8721
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8774
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8779
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8895
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8899
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8948
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.8952
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.9003
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.9008
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.9481
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.9487
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.9549
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.9553
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:19.9569
[info]
Service "Tag" is loaded
05:28:19.9749
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
05:28:19.9842
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
05:28:19.991
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
05:28:19.9964
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
05:28:20.0131
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:20.0136
[info]
Translation "module/order:default.fa" is loaded.
05:28:20.0238
[info]
Service "Browser" is loaded
05:28:20.0238
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
05:28:20.0252
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
05:28:20.0276
[info]
Service "Form" is loaded
05:28:20.0427
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
05:28:20.045
[info]
Service "Comment" is loaded
05:28:20.0499
[info]
Route: front:shop-product-index.
debug
profiler
05:28:19.7737
PI - time: 0.2782; realmem: 4194304; emalloc: 4187704
05:28:19.8177
ACTIION - time: 0.1484; realmem: 0; emalloc: 709296
05:28:19.9944
BLOCKS - time: 0.0141; realmem: 2097152; emalloc: 210144
05:28:19.996
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0115; realmem: 2097152; emalloc: 158808
05:28:20.0249
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0083; realmem: 0; emalloc: 216800
05:28:20.0422
BLOCK: جستجو - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 3656
db
05:28:19.7987
[0.0009]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 6c3627aad5e4a7fdf7bae45f4a5e0801;
05:28:19.8149
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
05:28:19.8164
[0.0003]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] shop;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
05:28:19.8192
[0.0007]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] Chemex-Filters;
05:28:19.8498
[0.0003]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:19.8514
[0.0018]
query: UPDATE `shop_product` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 26;
05:28:19.8555
[0.0002]
query: SELECT `shop_field_position`.* FROM `shop_field_position` ORDER BY `order` ASC, `id` ASC
params:
05:28:19.8559
[0.0006]
query: SELECT `shop_field_data`.`field` AS `field`, `shop_field_data`.`data` AS `data` FROM `shop_field_data` WHERE `product` = :where1
params: [where1] 26;
05:28:19.8569
[0.0006]
query: SELECT `shop_field_category`.* FROM `shop_field_category` WHERE `category` IN (:where1, :where2)
params: [where1] 2;[where2] 0;
05:28:19.8582
[0.0002]
query: SELECT `shop_field`.`id` AS `id`, `shop_field`.`title` AS `title`, `shop_field`.`icon` AS `icon`, `shop_field`.`type` AS `type`, `shop_field`.`order` AS `order`, `shop_field`.`status` AS `status`, `shop_field`.`search` AS `search`, `shop_field`.`value` AS `value`, `shop_field`.`position` AS `position`, `shop_field`.`name` AS `name` FROM `shop_field` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16) ORDER BY `order` ASC, `id` ASC
params: [where1] 1;[where2] 1;[where3] 2;[where4] 3;[where5] 4;[where6] 5;[where7] 6;[where8] 7;[where9] 8;[where10] 9;[where11] 11;[where12] 12;[where13] 13;[where14] 14;[where15] 15;[where16] 21;
05:28:19.8594
[0.0006]
query: SELECT `shop_related`.* FROM `shop_related` WHERE `product_id` = :where1
params: [where1] 26;
05:28:19.8604
[0.0009]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3) AND `status` = :where4
params: [where1] 3;[where2] 24;[where3] 25;[where4] 1;
05:28:19.8799
[0.0011]
query: SELECT DISTINCT product AS `product` FROM `shop_link` WHERE `status` = :where1 AND `category` IN (:where2, :where3, :where4) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit OFFSET :offset
params: [where1] 1;[where2] 53;[where3] 2;[where4] 20;[limit] 12;[offset] 0;
05:28:19.882
[0.0014]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `status` = :where1 AND `id` IN (:where2, :where3, :where4, :where5, :where6) ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 123;[where3] 26;[where4] 25;[where5] 24;[where6] 3;
05:28:19.9585
[0.0006]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 26;[where3] product;[where4] shop;
05:28:19.9602
[0.0005]
query: SELECT `video_service`.`id` AS `id`, `video_service`.`video` AS `video`, `video_service`.`module_name` AS `module_name`, `video_service`.`module_table` AS `module_table`, `video_service`.`module_item` AS `module_item` FROM `video_service` WHERE `module_name` = :where1 AND `module_table` = :where2 AND `module_item` = :where3
params: [where1] shop;[where2] product;[where3] 26;
05:28:19.9641
[0.0002]
query: SELECT `shop_property`.`id` AS `id`, `shop_property`.`title` AS `title`, `shop_property`.`order` AS `order`, `shop_property`.`status` AS `status`, `shop_property`.`influence_stock` AS `influence_stock`, `shop_property`.`influence_price` AS `influence_price`, `shop_property`.`type` AS `type` FROM `shop_property` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `order` ASC, `id` DESC
params: [where1] 1;
05:28:19.9648
[0.0004]
query: SELECT `shop_property_value`.* FROM `shop_property_value` WHERE `product` = :where1 ORDER BY `name` ASC
params: [where1] 26;
05:28:19.9954
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
05:28:19.997
[0.0003]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
05:28:20.0101
[0.0011]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] Chemex-Filters;
05:28:20.0155
[0.0003]
query: SELECT `shop_sale`.`id` AS `id`, `shop_sale`.`type` AS `type`, `shop_sale`.`product` AS `product`, `shop_sale`.`category` AS `category`, `shop_sale`.`percent` AS `percent`, `shop_sale`.`price` AS `price`, `shop_sale`.`time_publish` AS `time_publish`, `shop_sale`.`time_expire` AS `time_expire`, `shop_sale`.`status` AS `status` FROM `shop_sale` WHERE `status` = :where1
params: [where1] 1;
05:28:20.0182
[0.0010]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 2;
05:28:20.0216
[0.0008]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 53;
05:28:20.0245
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
05:28:20.0417
[0.0004]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
05:28:20.0501
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 6c3627aad5e4a7fdf7bae45f4a5e0801;
05:28:20.0509
[0.0008]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1493081900;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1493081899.799786090850830078125;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1493082199;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1493082199;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"f9f454eb969b031331ef9d5f2e176f34";s:32:"b53c94bfb30932a409cf77beb4651a54";}s:4:"hash";s:65:"b53c94bfb30932a409cf77beb4651a54-f9f454eb969b031331ef9d5f2e176f34";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 6c3627aad5e4a7fdf7bae45f4a5e0801;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.2819 s
Included files
658 files
Memory usage
4693152; peak: 4723640 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
shop
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL