• زمان : ۱۳۹۷/۱/۲۲،‏ ۱۵:۵۲
  • نمایش : ۱٬۹۳۵ دفعه
  • موضوع : یادداشت
بــرای داشــتن یــک قهــوه ی خــوب انجمــن تخصصــی قهــوه ی اروپــا ۵ مــورد را ذکــر مــی کنــد: دانــه ی خــوب گراینــدر خــوب دســتگاه اسپرســو خــوب باریســتای خــوب و نظافــت اگــر ایــن 5 مــورد موجــود بــود مــی تــوان قهــوه ی خــوب خــورد.

گفتگو با نفر اول مسابقات ملی باریستا در سال ۱۳۹۶جناب آقای "جواد اکبری"

معرفی باریستا جواد اکبری:

   لطفا ضمن معرفی خود مختصری از زندگی خود ونحوه ی آشنایی با این صنعت تعریف بفرمایید.

جــواد اکبــری هســتم، متولــد ۱۳۶۱/۴/۲۲ ، تقریبــا ســی و پنــج سـاله هســتم، از ایــن ۳۵ سـال ۱۲ سـاله کــه تــوی کافــه هســتم، زمانــی کــه گراینــدر تــو تهــران پیــدا نمیشــد اسپرســو میگرفتیــم و بــا یــه چیــزی طبخــش میکردیــم و خفــن تریــن دســتگاه هــا آســتریا بــود و m 24 در نــوع خودشــون هــم خیلــی خــوب بودنــد. حـالا اینکــه متدهــا چطــوری بــود مثـالا کاپوچینــو چهــار ســانتی متــر کــف روش باشــه یعنــی باریســتای خیلــی خفنــی هســتی و فرانســه رو ببنــد بــه دســتگاه و دکمــه رو بــزن تــا کاپ پــر شــه. اینــا در واقــع، کارای اون موقــع مــا بــود کــه نــه علمــی بــود نــه کلاســی و نــه مدرســی میومــد و مــی رفــت و هیــچ گونــه اینســتاگرامی نــه فیســبوکی و نــه راهی کــه بتونــی تــوش مطلبی پیــدا کنــی، کانکشــنی بزنــی، و طبیعتــا همــه ی مــا از کســانی کــه رفتــه بــودن اونــور یــک چیــزی دیــده بودنــد و اومــدن اینجــا کافــه ای داشــتن یــه چیــزی یــاد گرفتــیم، کــه اولیــن بــار تــو هتــل درســا بــود کــه بــرای کار اداری رفتــه بــودم اونجــا، اســتخدام اداری بــود، بعــد کــه وارد لابــی شــدم یــه بــوی قهــوه ی خیلــی خوبــی بــه مشــامم خــورد و مســیرم رو کــج کــردم رفتــم ســمت کافشــون بعــد بهشــون گفتــم کــه شــما احیانــا اینجــا نیــرو نمیخواهیــد؟ مــن مصاحبــه تــو بخــش اداری داشــتم نرفتــم.

آمدیــم اینجــا و بــه مــن گفتــن کــه چــرا ظــرف شــور میخواهیــم اگــر اوکــی هســتی بیــا، گفتــم چــرا اوکــی نباشــم، رفتــم و همــان روز هــم مشــغول شــدم، دو ســه ماهــی هــم نظافــت و ظرفشــویی انجــام دادم تــا وارد بــار ســردش شــدم، بعــد یــک روز کــه صاحــب آنجــا کــه اصـلا هــم بــه مــا چیــزی یــاد نمــی داد (یعنــی هــر موقــع میدیــد کــه مــن دارم قهــوه زدن او را تماشــا مــی کنــم خــودش را طــوری روی دســتگاه خــم مــی کــرد کــه مــن نتوانــم ببینــم) یــه روز کــه رفتــه بــود بیــرون مــا یــک مهمــان فرانســوی داشــتیم کــه آمــده بــود و تــوی لابــی نشســته بــود از مــن قهــوه خواســت، کاپوچینــو و اسپرســو، مــن بــر اســاس اون چیــزی کــه دیــده بــودم و یادداشــت کــرده بــودم و اینهــا، دیگــه دل رو بــه دریــا زدم و همیــن کــه داشــتم ســفارش رو مــی بــردم بــرای ســرو طــرف آمــد، یــک نــگاه بــه ایــن کــرد و یــک نــگاه بــه مــا کــرد و یــک نــگاه بــه بــار و دیــد کــه خــودم زدم، بعــد ســرو بــه مــن گفــت اینــارو از کجــا یــاد گرفتــی و مــن گفتــم از همیــن هایــی کــه دزدکــی نــگاه کردیــم یــاد گرفتــم گفــت بــرو تــو بــار و ایــن شــد کــه در واقــع کافــی مــن شــدیم و هرچقــدر کــه بیشــتر رفتیــم داخلــش بیشــتر درگیــرش شــدیم، بعــد دیگــه اون موقــع چــون کلاســی چیــزی نبــود بچــه هــا ســعی مــی کردنــد بــا ســه مــاه ســه مــاه کار کــردن در جاهــای مختلــف چیزهــای متفاوتــی یــاد بگیرنــد، بیشــتر همــون حــول غذاهــا و چیزهــای کافــه ای و نوشــیدنی هــای ســرد بــود و در مــورد قهــوه هیــچ چیــز خاصــی نبــود کــه کســی بخــواد مطلــب علمــی اضافــه کنــه، اون موقــع تــازه محمــد آقــا محمدخانــی در هتــل همــا، یــک ســری کورس ها را شــروع کــرده بــود و مــا دورادور در جریــان بودیــم، ولــی بــه لحــاظ درآمــدی در ســطحی نبودیــم کــه بخواهیــم کلاس هــای ایشــان را هــم برویــم. یکــی دو سـال گذشــت، و مــن در رســتوران فرانســوی هتــل اســتقلال مشــغول شــده بــودم کــه از طــرف انجمــن باریســتاهای ایــران ( کــه تــازه ایــن نــام را گرفتــه بــود) کــه بــا آقــای صفــا صلاحــی و آقــای محمدخانــی و دوستانشــان در انجمــن دعــوت شــده بــود از آقــای آلــن انــدروز، کافــه کلاچــر ایرلنــد کــه بــه ایــران بیایــد و کــورس بگــذارد و مــا در ایــن کــورس ثبــت نــام کردیــم. و در واقــع ایــن دســته اولی هــای ایــن صنــف بودنــد کــه در ایــن کلاس ثبــت نــام کردنــد کــه کلاس خیلــی پربــاری بــود و خیلــی چیزهــا یــاد گرفتیــم و اولیــن کــورس رســمی و اســتانداردی بــود کــه رفتیــم و در واقــع ایــن پایــه ای شــد بــرای یادگیــری.

بعــد از اســتخدام در دلچــه ویتــا نــوع فــوم گرفتــن صحیــح، نــوع اسپرســو گرفتــن صحیــح رو یــاد گرفتــم و اونجــا بــود کــه تــازه بــه شــکل حرفــه ای وارد ایــن قضیــه شــدیم. دیگــه بعــد از اون هرچــی کــورس تــوی تهــران برگــزار شــد، انجمــن تخصصــی قهــوه ی اروپــا، SCAE، تــا اونجــا کــه در توانــم بــود ثبــت نــام کــردم.

 

اولین اســـتاد شـــما چه کسی بود؟ چه بـــه لحـــاظ کلاس رفتن چه بـــه لحاظ تجر بی ؟

اگــر بــه لحــاظ علمــی و هــم تجربــی بخواهیــم بگوییــم آقــای آلــن انــدروز. ولــی هــر ایونتــی کــه داخــل انجمــن باریســتاهای ایــران برگــزار شــد یــا هــر کنفرانســی یــا مطلبــی کــه در مــوردش صحبــت مــی شــد واقعــا در حــد یــک کــورس آموزشــی بــود، یعنــی مــی توانیــم بگوییــم کــه ایونــت هایــی کــه در IBG برگــزار مــی شــد، و حـالا چــه خــود محمدخانــی، چــه صفــا صلاحــی، چــه بقیــه بچــه هــا، در مــوردش صحبــت مــی کردنــد، خــود مــن چندیــن ســاعت در مــورد شــخصیت باریســتا تــوی کافــه کنفرانــس دادم. جــدا از اینکــه مــی رفتیــم، تحقیــق مــی کردیــم و پیــدا مــی کردیــم و بــرای خــود مــا نوعــی آمــوزش بــود و یــاد مــی گرفتیــم، چــه بــرای دوســتانمان کــه کنفرانــس مــی دادیــم و چــه آنهــا کــه بــرای مــا کنفرانــس مــی دادنــد واقعــا در حــد یــک کــورس آموزشــی بــود، خیلــی چلاشــی و قــوی بــود، و میشــه گفــت انجمــن باریســتاهای ایــران و تکمیــل کننــده ی آن آکادمــی قهــوه ی ایــران، ســر همــه ی باریســتاهای مــا حــق دارنــد، بــه لحــاظ آموزشــی، بــه لحــاظ استانداردســازی و کیفیتــی و ایــن غیــر قابــل کتمــان بــود.

در تمــام طــول ایــن مــدت از چــه کســی مــی توانــی بــه عنــوان یــک همــراه همیشــگی و یــا الگــو نــام ببــری؟

ماهــا چــون خیلــی قدیمــی بودیــم بــه لحــاظ سـالی کــه وارد شــدیم، کســی کــه همیشــه بــه چشــم کســی بــه او نــگاه مــی کــردم کــه حتــی از حــرف زدن آنهــا هــم بایــد چیــز یــاد بگیــرم صفــا صلاحــی بــود و محمــد آقامحمدخانــی. یعنــی مــن هــر دفعــه کــه پیــش ایــن عزیــزان میــروم بــه هــر دلیلــی، بــه کوچکتریــن حرکتشــان نیــز دقــت مــی کنــم کــه بــه عنــوان یــک شــخص حرفــه ای کامـلا مــی توانــد بــرای هــر کســی الگــو باشــد.

 

از میزان فعالیتی که در این زمینه انجام می دهی و انـــرژی که در آن مـــی گذاری چقـــدر به منظور اهـــداف مالی و چقدر به خاطر علاقه اســـت؟

اگــر بخواهــم نســبت بگیــرم، چیــزی کــه مــن هزینــه کــردم بــرای قهــوه و یادگیــری و هــر چیــزی کــه بــه ایــن قضیــه مربــوط مــی شــود، بالاخــره عمــر آدم هــم بــرای او نوعــی هزینــه اســت، بــه یــک نســبت عجیــب و غریبــی میرســیم کــه مــا خودمــان بــرای ایــن قضیــه گذاشــته ایــم تــا برداشــت داشــته باشــیم. نــه فقــط مــن از هــر کســی کــه قدیمــی اســت بپرســید . ولــی واقعــا چــون نگاهــی کــه بــه باریســتا مــی شــود بــه لحــاظ درآمــدی و دســتمزد، باریســتا واقعــا خیلــی مهجــور اســت و چیــزی اســت کــه بایــد در مــوردش چالشــی صــورت بگیــرد و صحبتی بشــود کــه یــک تکانــی بــرای آن صــورت بگیــرد، چــون بــه نوعــی تعریــف کننــده ی کانســپت آن کافــه اســت، شــخصیت و رفتــاری کــه دارد و مــی توانــد یــک کافــه را از پاییــن بــه بـالا بــرده یــا از بـالا بــه پاییــن بکشــد. بنابرایــن اصـال نمــی توانیــم بگوییم کــه هــدف مالـی مــا را تــوی ایــن صنــف نگــه داشــته و مــا فقــط روزمــره ی خودمــان را بــا آن گذراندیــم و بیشــتر از خودمــان دادیــم و برداشــتی نکردیــم. شــاید این دو ســه سـال اخیــر یــک تکانــی خــورده باشــد بــه لحــاظ اینکــه کافــه هــای بیشــتری بــاز شــده، اسپشــیلایتی کافــه بیشــتر شــده و نــگاه مــردم بــه قهــوه بهتــر شــده، شــاید از ایــن لحــاظ کار مــا یــک تکانــی خورده باشــد. بالاخــره مــا موقعــی کــه تجربــه کســب مــی کنیــم و دوره مــی بینیــم مــی توانیــم آن دوره را منتقــل کنیم و آمــوزش دهیــم، ایــن یــک مقــدار برگشــت آن چیــزی اســت کــه بایــد همــان را هــم دوبــاره هزینــه کنــی و بــری یــک چیــز بهتــر یــاد بگیــری، چــون همیشــه بایــد در حـال آمــوزش باشــی. فعـلا از لحــاظ مالی بــرای هیچکــدام از مــا باریســتاها چیــزی نداشــته. البتــه ایــن چیــزی نیســت کــه بــا آن بخواهــم دل باریســتاهای جــوان را کــه مــی خواهنــد وارد شــوند خلاــی بکنــد یــا بگویــم کــه شــما اصـلا چشــم مالی نداشــته باشــید. نــه، اینجــوری نیســت ولــی از خیلــی از کارهایــی کــهالان انجــام مــی شــود مثـال یــک ارگان اداری کــه شــاید در حــد یــک باریســتا هم نگیرند بهتر است.

 

خاطره انگیزترین کافه برای شما کدام است؟ جایی که شما در آن یک جهش اصلی را داشتید کجا بوده؟

مــن همیشــه وقتــی داریــم بــا دوســتان صحبــت مــی کنیــم مــن بــدون شــک و بــدون داشــتن هیــچ گزینــه ی دیگــری کافــه دلچــه ویتــا را مــی گویــم کــه واقعــا مــن آنجــا پوســت انداختــم از هــر نظــر، کیفــی، تجربــی و روابــط کــه چطــور بــا مشــتری ارتبــاط برقــرار کنیــم و همــه ی اینهــا. در واقــع آنجــا بــود کــه مــن یــک باریســتا شــدم. اصلا خــود شــخصیت مدیــر آنجــا، آقــای مظفــری، شــخصیتی بــود کــه مــن تــا الان تــوی هیــچ کــدام از کارفرماهــا ندیــدم.

 

نگاهی بر مسابقات و تجربیات باریستا جواد اکبری:

 

یک شـــرحی از مســـابقات ارائه دهید. کی به مســـابقات علاقه مند شـــدی؟ کی شـــروع کـــردی و کی بـــه طور جدی به آن مشـــغول شـــدی و چطـــور نفراول مســـابقات ملی ایران شـــدی؟ با چه کســـانی تمرین میکردی و تحـــت نظر کدام مربی بودی؟

مهمتریــن چیــزی کــه تــوی صنــف اتفــاق میافتــد رقابــت اســت و مســابقه. چــون در واقــع ایــن مســابقه هســتش کــه باریســتا روتــوی تکاپــو بــرای تحقیــق کــردن، تـلاش کــردن، بهتــر شــدن و دیــده شــدن مــی انــدازد.

ایــن صنــف خیلــی احتیــاج بــه دیــده شــدن داره بــه عنــوان باریســتا بــه عنــوان کافــه دار بــه عنــوان کســی کــه حتــی یــه برنــد قهــوه داره یــه برنــد ســیروپ داره یــا هرچیــزی، بایــد دیــده بشــه، بنابرایــن اتفــاق مســابقه خیلــی مهــم اســت بــرای هــر کســی کــه بــه نحــوی تـوی ایــن صنــف هســتند در همــه جــای دنیــا. مســابقات چــه در ســطح ملــی چــه در ســطح جهانــی کامـال یــه جهــش بــه جلــو داریــم و ســطح همــه تــوی صنــف، در هــر مــاژوری یــک پلــه بالاتــر مــی رود و بــه نوعــی هــم فرهنــگ ســازی مــی شــود و باریســتاها بایــد خودشــان را درگیــر مســابقه بکننــد و تجربــه بکننــد. همیــن انجمــن باریســتاهای ایــران، و گــروه هایــی کــه دور هــم جمــع شــدیم در واقــع اولیــن اســتارتمون حتــی بــا همــان کلاس آلن انــدروز برگــزاری مســابقه بــود کــه بــه همـت IBG برگــزار شــد. ایــن مســابقه بــود کــه مــا را وادار بــه یادگیــری کــرد. ایــن یــاد گرفتــن جــدا از اینکــه تــو را بــه کارت عاشــق تــر مــی کنــد باعــث مــی شــود ســطح خــودت را بلااتــر ببــری. اولیــن مســابقه ای کــه مــن شــرکت کــردم مســابقه ی فیدیلیــو اول بــود کــه پنــج سـال پیــش کمــی رســمی تــر برگــزار شــد کــه خــود محمـد در آن اول شــد کــه جایــزش هــم ســفر ایتالیــا بــود. تــوی اون مســابقات تــا نیمــه نهایــی رفتــم. مســابقات بعــدی کافکــس اول بــود کــه اون هــم تــا نیمــه نهایــی رفتیــم کــه در اون هــم آقــای صفایــی اول شــدند. مســابقات کافکــس دور اولــش خیلــی بیشــتر مســابقه ای بــود. بعــد از اون بــه فاصلــه ی چهــار مــاه اولیــن مســابقه ی ملــی باریســتای ایــران بــود کــه شــهریور آن سـال IBG نشــنال بــادی رو گرفــت و مــا تونســتیم و اجــازه گرفتیــم کــه مســابقه برگــزار کنیــم بــه لحــاظ رســمی نمایندمــون بــه مســابقات جهانــی بــرود بهمــن مــاه سـال 94 در ســام ســنتر برگــزار شــد کــه یــک مرحلــه ی آن تهــران بــود و مرحلــه ی دیگــر آن در کیــش برگــزار شــد .در آن مســابقه آقــای مهــران محمدنــژاد کــه اول شــدند نماینــده ی ایــران بودنــد در ســیاتل، تــوی اون مســابقات دو نفــر قهــوه ی اسپشــیلایتی داشــتن و مابقــی قهــوه ی تجــاری اســتفاده مــی کردنــد.

از اون دو نفــر یــک نفــر کــه اول شــد و دومــی مــن بــودم کــه آقــای امیلیــو لوییزکشــاورزم بودنــد کــه کشــاورز خانــوم لیلاهــم بــود تــو مســابقات جهانــی همــان سـال و کشــاورز خانــوم شــارلوت مـالاوا در ایــن چنــد سـال اخیــر. اشــتباه خودمــان در انتخــاب گراینــدر و اســتفاده از یــک گراینــدر غیــر مجــاز در مســابقه و در واقــع مـا آنقــدری کــه روی انتخــاب قهــوه و پرزنــت و کیفیــت کارمــان دقــت کردیــم روی یــک ســری چیزهــای دیگــر دقــت نکردیــم و ایــن همــان تجربــه اســت کــه تــوی اون مســابقه بــه دســت آوردیــم. گراینــدر قلــب یــک قضیــه اســت بــرای قهــوه و ســرو آن.گراینــدری کــه مــا انتخــاب کردیــم گراینــدر غیــر مجــازی بــود و اشــتباه زیــادی داشــت و تیــم مــا کــه فقــط دو نفــر بودیــم بــه ایــن نتیجــه نرســیدیم. همیــن باعــث شــد کــه مــا در همــان مرحلــه ی اول دیســکوالیفاید شــویم و نتوانیــم صعــود کنیــم.

مــن یــک دوســت صمیمــی داشــتم بــه اســم نیمــا پویــان کــه ایشــان کافــی لاوربودنــد. یعنــی عاشــق اسپرســوهای مــن بــود و هــر وقــت بــه کافــه مــی آمــد بــه خاطــر اسپرســوی مــن بــود. یــک بــار ســر همــان مســابقات اول کــه در حـال صحبــت بودیــم بــه مــن گفــت کــه بیــا یــک تیــم شــویم و برویــم در مســابقه شــرکت کنیــم و حتــی بنــده خــدا خــودش اسپانســر مــن هــم شــد. حـالا بــرای آن مســابقات یــک چیــزی در حــدود پنــج شــش تومــان هزینــه شــد کــه خــودش داد یکــی دو تومــان هــم خــودم دادم و مــا دو نفــری رفتیــم بــرای مســابقات. نیمــا کــه خــب تــازه وارد شــده بــود خیلــی هــم دوره ندیــده بــود و فقــط عاشــق قهــوه بــود. زبانــش خیلــی خــوب بــود در پرزنــت و خیلــی چیــز هــا بــه مــن کمــک کــرد. بعــد نیمــا وارد صنــف شــد. رفــت دوره هــا را دیــد خیلــی بهتــر شــد. سـال دوم مــا یــک تیمــی داشــتیم کــه نیمــا چــون قبـلا بــا کــس دیگــری بــرای مســابقه صحبت کــرده بــود نمــی توانســت بــه مــن کمــک زیــادی بکنــد و در حــد مشــاور بــود ولــی بــاز کمــک خودش را کــرد. سـال دوم مــا تــا مرحلــه ی فینـال آمدیــم و چهــارم شــدیم. ســیگنچر مــا بنــا بــه دلایلــی گفته شــد کــه مشــکوک بــه وجــود الکل اســت. خیلــی قهــوه ی پرفکتــی بــود کــه از کلمبیــا گرفتیــم. و درآوردن یــک ســیگنچر خــوب بــرای ایــن قهــوه واقعــا ســخت بــود. و آخریــن چیــزی کــه بــرای این قهــوه درآوردیــم ایــن بــود کــه یــک جــور عصــاره ی انگــوری کــه بــه اســم شــراب شــناخته مــی شــدو از آٖلمــان وارد میشــد و گواهــی ورود از وزارت بهداشــت را داشــت و وزارتخانــه هــای مربوطــه هــم تأییــد کــرده بودند.ایــراد از مــا بــود کــه مــا قوانیــن رو دســت کــم گرفتیــم و ســهل انــگاری کردیــم.

نتیجــش ایــن شــد کــه آیتــم مــا را صفــر کردنــد و مــن بــا نوشــیدنی شــیر و اسپرســو بیــن شــش نفــر چهــارم شــدم بــا یــک فاصلــه ی امتیــازی کــم کــه تــازه بیســت و ســه امتیــاز تایــم منفــی هــم بــه مــن خــورد.

امسـال مــن خیلــی احتیاجــی بــه ایــن نداشــتم کــه تــوی تایــم طولانــی وارد تمریــن بشــم. مهمتریــن کار انتخــاب تیــم کــه کامـلا حرفــه ای تــر و یــک دســت تــر بشــیم و دوم انتخــاب قهوه و رســتر خــوب بــود. و خــدا رو شــکر همــه چیــز مثــل پــازل کنــار هــم اومــد. از کشــاورزی کــه قهرمــان کشــاورزهای اون کشــور بــود آقــای جیســون تــو پانامــا و رســترمون کــه قهرمــان رســت جهــان بــود آقــای الســاندرو، و تــک تــک بچــه هــای تیممــون چــه تــو بخــش داوری، چــه تــو بخــش طراحــی و مدیریــت اجرایــی کار.

خــدا رو شــکر امسـال نیمــا پویــان هــم کنــار مــا بــود بــه همــراه امیرحســین روســتا، امیــر پارســه خانــم سرمســت کــه مدیــر اجرایــی و مدیــر طراحــی مــا بــود، مهــران مونســیان، فــرزاد آقامحمــدی، علــی باقریانفــر کــه تــوی تیــم اصلــی مــا بــودن و ســایر دوســتانی کــه کمــک کردنــد.

 

ازکلیه ی شـــرایط این مســـابقه، چه تصویری و رســـانه ای ، دســـتگاهی که انتخاب شـــده بـــود و همینطور شـــرایط داوری، زمان بندی ها و غیـــره راضی بودی؟

مــن چــون در هــر ســه دوره ی مســابقه بــوده ام مــی توانــم مقایســه کنــم، بــه لحــاظ ســطح برگــزاری، مــی تــوان گفــت همــه چیــز یــک مرحلــه بـالا رفتــه بــود. خــدا رو شــکر تیــم برگــزاری کامـال بــا شــرکت کننــده هــا تعامــل داشــت و تمــام مشکلاتشــون رو شــنید و تــا اونجایــی کــه در توانــش بــود انجــام داد.

نســبت بــه سـال دوم مــی تــوان گفــت همــه چیــز متفــاوت بــود. سـال اول از سـال دوم بهتــر بــود، امسـال از هــر ســه دوره بهتــر بــود. داوری هــا هــم بــه مراتــب بیشــتر کلایبــره شــده بودنــد. چــون هــم قهــوه هــای اسپشــیلایتی بیشــتری آمــده بــود، دوره هــای بیشــتری گذرونــدن و در نتیجــه نمراتشــون خیلــی نزدیــک بــه هــم بــود.

 

هدفت برای سال بعد چیست؟

مــا یــک هــدف بــزرگ داریــم کــه اون هــدف جهانیــه، مــاالان یــک مســئولیت ملــی داریــم کــه خیلــی مســئولیت ســنگینی هســت. الان تمــام زندگــی مــن و خانــوادم رفتــه بــه ســمتی کــه دیگــر بــه هیــچ چیــز جــز مســابقات جهانــی فکــر نمــی کنــم و الان همــه چیــز داره آمــاده میشــه بــرای ایــن قضیــه. و مــا بایــد یــک جهــش بــه جلــو داشــته باشــیم تــا یــک تغییــری در جامعــه ی باریســتای ایــران ایجــاد شــود. ببینیــد اجــرا بســیار مهــم اســت مثـال قهــوه ای کــه سـال پیــش نفــر اول مســابقات داشــت، چهــار نفــر دیگــه هــم داشــتند کــه ســه تاشــون از مقدماتــی هــم بـالا نیامدنــد، بنابرایــن اینکــه بتوانــی از آن یــک عصــاره ی خــوب بگیــری و ارائــه کنــی و نوشــیدنی هــای خــوب و اســتانداردی باهــاش بزنی.

ایــن در واقــع اون لیاقــت باریســتا اســت و اون کاری اســت کــه باریســتا مــی کنــد و مــا نشــان دادیــم کــه مــی توانیــم در ســطح اونهــا باشــیم و از یــک قهــوه ی خــوب، عصــاره ی خــوب بگیریــم. واقعــا ایــن چنــد مــاه را بــا تمــام وجــود کار کنیــم کــه بتوانیــم ایــن اتفــاق بــزرگ را رقــم بزنیــم.

هیــچ گونــه زمینــه ســازی بــرای ایــن نمــی کنیــم کــه بخــواد توقعــی بـالا بــرود کــه مــا از الان فینلایــم، ولــی بــرای خودمــان ایــن را هــدف گــذاری میکنیــم. بنابرایــن بــا تمــام وجــود مــی رویــم کــه ایــن کار را انجــام دهیــم و مــی دانیــم کــه در توانمــان نیــز هســت. در مســابقات باریســتا در واقــع ســلیقه در یــک بخشــی بــه کار مــی رود و همــه ی کار در اختیــار مــا نیســت و شــاید لبخنــد یــک باریســتا لــذت یــک فنجــان قهــوه را در حــد نیــم نمــره بــرای داور بیشــتر کنــد و همیــن نیــم نمــره هــا در مســابقات جهانــی سرنوشــت ســاز اســت و اختـلاف امتیــازات آنقــدر بـالا نیســت و در حــد چنــد نمــره اســت.

 

الان کافـــه ی خاصی مشـــغول به کار نیســـتی؟

خیــر، مــن از اواخــر بهمــن بــه ایــن ســمت جایی کار نکــردم و تنهــا یــک راه انــدازی بــود و یکــی دو کنتــرل کیفــی و طبیعتــاالان دیگــر نمــی توانــم جایــی بــروم و بایــد بــرای مســابقات تمریــن کنــم.

 

در این مسابقات اسپانسر داشتی؟

بلــه، هــم اسپانســر معنــوی، کــه کمــک کردنــد در تجهیــز دســتگاه، بــه مــا دســتگاه قــرض دادنــد و محــل تمریــن بــرای مــا فراهــم کردنــد، و هــم اسپانســر مالی، کــه مقــداری داســتان داشــتیم در ایــن مســئله امــا بــه هــر حـال بــود.

متاســفانه در ایــن صنــف همــواره بــا اسپانســر مشــکل وجــود دارد. هــدف مــا نیــز فرهنــگ ســازی اســت. چــه بــرای کافــه رو چــه اسپانســر. بــدون اینکــه نامــی از اسپانســر ببریــد مــی توانیــد بگوییــد بــه چــه علــت از اسپانســر راضــی نبودیــد؟

ببینیــد اتفاقــی کــه بــرای مــن افتــاد ایــن بــود کــه طــرف کافــه داشــت. از مــن شــنید کــه اگــر اسپانســر شــود مزیــت ایــن اسپانســر شــدن چیســت کــه خــب مزیــت آن ایــن بــود کــه کافه ی او را همــه بــه اســم قهرمــان کشــور مــی شناســند.

طبیعتــا همانطــور کــه کافــه گــراف اسپانســر آقــای منصــور بــود،

امــکان نداشــت بگویــد فــروش تــکان نمــی خــورد. اصـلا خیلــی از مشــتری هــا بــا تغییر باریســتا کافــه ی خــود را عــوض مــی کننــد. بنابرایــن اولیــن جایــی کــه مــی توانــد اسپانســر یــک باریســتا شــود کافــه اســت. پــس مــن بــه اسپانســر گفتــم کــه ایــن میــزان هزینــه ی قهــوه ی مــن می شــود، این گراینــدر را هــم مــی خواهــم، محــل تمرینــم هــم مثـال ایــن باشــد. وی نیــز قبــول کــرد و یادداشــت کــرد و در حضــور شــاهد کتبــی کــرد و شــاهد امضــا کــرد، ســه هفتــه بعــد گراینــدر را زد زیــرش و گفــت نمــی توانــم و بــرای آوردن آن توجیهــی نــدارم. و مــن گفتــم ایــراد نــدارد و تــو قــول دادی ولــی الان مســابقه بــرام مهمتــر اســت.

 

آیا نـــام کمپانـــی یا کافـــه ای که اسپانســـر شـــما بـــوده را مـــی توانید بگویید ؟

اجــازه بدهیــد نگویــم! مــن تمــام تعهداتــم را انجــام داده بــودم. و شــما ببینیــد کــه مــن بــا چــه شــرایط روحــی در مســابقات حاضــر شــدم. طــرف وقتــی بــه ســراغ مــن آمــده بــود و درگیــری ایجــاد کــرد بــه مــن حتــی اجــازه نمــی داد کــه بــه پلیــس یــا دوســتانم زنــگ بزنــم و چنــد تــا از وســایل مــن را هــم شــکاند. و مــن در تمــام ایــن زمــان درگیــری بــه خــودم مــی گفتــم کــه تــو هفتــه ی دیگــر مســابقه داری و بگــذار ایــن قضیــه آرام حــل شــود. مــن تمــام تعهداتــم را در قبــال ایشــان قبــل از مســابقات انجــام دادم. ولــی ایشــان چنیــن رفتاری را انجــام نــداد. مــن بــه توصیــه ی دوســتان بــه ایشــان پیــام دادم کــه پــول شــما بعــد از مســابقات پرداخــت مــی شــود. هنــوز هــم ایــن داســتان حــل و فصــل نشــده!!!

 

پیشنهادات باریستا جواد اکبری به علاقمندان قهوه و کافه:

 

پیشـــنهاد شـــما برای دوســـتانی که قصـــد دارنـــد وارد این صنف شـــود چیست ؟

دوســتان زیــادی از مــن ایــن ســوال را مــی پرســند اولیــن چیــزی کــه بــه آنهــا مــی گویــم ایــن اســت کــه آیــا روحیــه ی خدمــت رســانی و ســرویس دادن را داری یــا نــه. اگــر شــما ایــن شــخصیت را در خــود داشــته باشــید کــه بتوانیــد روز مشــتری را روز کنیــد، بــرای مشــتری کــه ســاعت 12 شــب مــی آیــد مهــم نیســت کــه شــما از کــی مشــغول بــه کار هســتید و ممکــن اســت کــه کوفتــه و خســته باشــید، وروحیــه ای کــه از ابتــدای کار داری را اگــر نتوانــی در چنیــن مواقعــی حفــظ بکنــی اصـلا نمــی توانــی موفــق باشــی و رمــز اصلــی موفقیــت در ایــن کار ایــن اســت کــه شــما تــداوم در رفتــار درســت بــا مشــتری را داشــته باشــی و خدمــت بدهــی و از ایــن خدمــت دادن لــذت ببــری، مهمتریــن چیــز بــرای مــن ایــن بــود کــه محــل کار مــن محــل تفریــح مــردم اســت و ایــن همیشــه بــرای مــن ملاک بــوده اســت و بــرای مــن خســتگی ایجــاد نمــی کــرد. شــده بــود کــه بعضــی از مواقــع بــه شــد ت احســاس خســتگی مــی کــردم ولــی در ایــن صــورت دیگــر کار نمــی کــردم و ترجیــح میــدادم پســتم را تحویــل دهــم و اســتراحت کنــم تــا اینکــه بــا همــکارم یــا مشــتری بــد برخــورد کنــم. مــا بایــد بــه نحــوی حلال مشــکلات هــم باشــیم، ممکــن اســت یــک مشــتری از هــزار جــا مشــکل دارد و اینجــا بایــد تــو حـال او را خــوب کنــی، ممکــن اســت بــا تــو بــد حــرف بزنــد، اگــر بتوانــی حـال او را خــوب کنــی دیگــر امــکان نــدارد کــه او جــای دیگــری بــرود و هــر جایــی کــه تــو باشــی مــی رود. و مــن در ایــن 12 سـال یــک تعــداد مشــتری دارم کــه همچنــان مشــتری مــن هســتند و حتــی در روابــط شــخصی ادغــام شــده ایــم. ایــن رمــز موفقیــت در کار اســت و اگــر ایــن کار را بلــد باشــی مابقــی آن بســیار ســاده اســت. دوره و قواعــدی میگذرانــی و شــروع بــه تحقیــق مــی کنــی و شــاید تمــام ایــن پروســه در نهایــت شــش مــاه طــول بکشــد.

 

پیشـــنهاد شـــما برای کافه روها چیست ؟

اولیــن کار ایــن اســت کــه نظــرات و کامنــت هــای جایــی کــه مــی رونــد را مطلاعــه کننــد، امــکان نــدارد جایــی کامنــت خــوب زیــاد داشــته باشــد ولــی واقعــا خــوب نباشــد و بالعکــس.

دوم همــان بحــث تبلیغــات کلامــی اســت و از دوســتان میشــنوند.

ســومین بحــث ایــن اســت شــما اگــر بــه قــدری وارد قضیــه شــوید و کافــه دوســت باشــید ایــن می توانــد بــه شــما در انتخــاب کافــه کمــک کند.

پــس در درجــه ی اول بایــد دانشــمان را در مــورد قهــوه بـالا ببریــم و تبلیغــات کلامــی را بــرای انتخــاب کافــه مــد نظــر قــرار دهیــم.

نکتــه ی دیگــر اینکــه مــن هنــوز نمــی توانــم بگویــم کافــه ای بــه شــکل صددرصــد کافــه ی مــورد علاقــه ی مــن اســت. از نظــر موقعیــت، دکــور، ســرویس و غیــره نظــرات متفــاوت اســت. بنابرایــن مــا هنــوز در ســطحی نیســتیم کــه اســتانداردهایی را بــرای یــک کافــه ی خــوب تعریــف کنیــم. بــرای یــک قهــوه ی خــوب مــی تــوان تعریــف داشــت امــا بــرای کافــه نــه.

بــرای داشــتن یــک قهــوه ی خــوب انجمــن تخصصــی قهــوه ی اروپــا ۵ مــورد را ذکــر مــی کنــد:

  • دانــه ی خــوب
  • گراینــدر خــوب
  • دســتگاه اسپرســو خــوب
  • باریســتای خــوب و نظافــت

اگــر ایــن 5 مــورد موجــود بــود مــی تــوان قهــوه ی خــوب خــورد.

 

پیشنهادت برای رسانه ها چیست؟

مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه قهــوه وارد ســبد کالایــی مــردم شــود. کــه ایــن بــه خاطــر ضعــف تبلیغاتــی ماســت کــه بخشــی از آن نیــز بــه خاطــر تاریــخ ماســت کــه انگلیســی هــا بــه خاطــر فــروش چــای هندوســتان مــا را از قهــوه خــوردن انداختنــد. نکتــه ی مثبــت دیگــر شــبکه ی لحظــه نــگار را داشــتیم کــه داشــت پخــش میکــرد و ایــن خیلــی عالــی بــود

و خــود اینســتاگرام، کــه رســتر و کشــاورز مــن بــه صــورت الیــو مســابقه ی مــن را میدیدنــد و نظــر مــی دادنــد کــه خیلــی خــوب بــود. هرچقــدر رســانه ای تــر باشــیم بــه باریســتا و کافــه هــا و جــذب اسپانســر بیشــتر کمــک مــی کنــد.

مــن ســراغ یــک اسپانســر بــرای مســابقات جهانــی رفتــم گفــت مــا کجــا دیــده میشــویم؟ و مــن واقعــا چیــزی نداشــتم کــه بگــم و چنــد مــورد شــمردم و گفــت همیــن؟ خــب مــن ایــن هزینــه را بــرای تبلیــغ در تلویزیــون انجــام مــی دهــم. مــا اگــر بــه ســمت داشــتن رســانه برویــم واقعــا مــی توانیــم بــا ســرعت ده برابــر رشــد کنیــم و تــک تــک کســانی کــه در ایــن صنــف هســتند درآمــد بیشــتری خواهنــد داشــت. در واقــع چالــش ایــن صنــف یــک رســانه ی قــوی اســت.

 

در پایـــان اگـــر بخواهید یـــک جمع بندی در مورد مشـــکالت و حواشـــی موجود بکنید چه مـــی گویید؟

ببنید املا نوشته شده غلطی ندارد.

مسلما هر پروژه ای در حین و بعد از اجرای آن مشکالتش پیدا می شود.

در مــورد حواشــی هــم کــه همــه مــی دانیــم، بایــد بگویــم کــه هــر دو طــرف از یــک بدنــه هســتند جــدا از هــم نیســتند و هــر دو طــرف هــم در حــال کمــک بــه جامعــه ی قهــوه و باریســتای ایــران تــلاش مــی کننــد و از روی دلســوزی اســت. و مطمئنــم کــه ایــن داســتان ســرانجام تمــام مــی شــود. ایــن انتقــادات خیلــی کمــک کــرد مســلما بایــد باشــد و اســتقبال میکنیــم. و قطعــا نمــی گذاریــم ایــن بــه کــدورت بیانجامــد. شــاید یــک ســری بخواهنــد از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد و کمــا اینکــه تــا الان گرفتــه انــد ولــی اینهــا تکلیفشــان معلــوم اســت . کلا در ایــن صنــف ، در ایــران و در همــه جــای دنیــا، خــوب هــا مــی ماننــد و آنهایــی کــه مشــکل دارنــد و خیلــی بیزنســی و دودوتــا چهارتایــی بــه ایــن قضیــه نــگاه مــی کننــد در نهایــت حــذف مــی شــوند.

و در واقــع دو طــرف ایــن قضیــه آدمهــای بیزنســی نیســتند و هــر دو از اوایــل بــوده انــد و خواهنــد بــود و قصدشــان کمــک اســت و در نهایــت ایــن مشــکالت حــل مــی شــود و جــای نگرانــی نیســت.

به امید موفقیت های بیشتر

  • ...

علیرضا فرهمند

نویسنده مهمان : علیرضا فرهمند

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

همه نظرها (۰)

Subscribe to the thread

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار اندروید کافه یاب را از گوگل پلی و نرم افزار آی او اس را از اپ استور دریافت نمایید.

  • به پرداخت
  • نماد اعتماد الکترونیک
  • لوگوی ساماندهی