فرآیند برندسازی به‌ روش های مختلفی انجام می‌شود اما هدف نهایی آن تنها آگاهی مردم نسبت به نام و برند شما است.

برندسازی در اصل پروسه و مسیریست در قالب روانی و ذهنی با مخاطب. پس برای یک برند سازی موفق اصل اساسی اول تعیین و تحلیل دقیق مخاطب هدف برند میباشد.

برندسازی 


مقدمه
ابتداعا و بدون مقدمه باید این مساله و این صورت مساله را در ذهن مان تحلیل و پاسخ نسبتا دقیقی از چیستی برند و چگونگی برندینگ در ذهنمان ایجاد کنیم.
حال چرا نسبتا دقیق٫ در ادامه بررسی پروسه برندسازی جواب این سوال را درک خواهیم کرد.

با توجه به این که برندسازی و اساسا ماهیت یک برند به عنوان یک مفهوم و نه یک تکنیک و یا راهکار تعریف میشود و این موضوع ریشه ترکیبی در مباحث علوم شناختی٫روان شناسی٫جامعه شناسی٫علوم ارتباطاتو اقتصاد و ...دارد و مفهومی خارج از ویژگی های ماهیتی و وجودی و ذاتی انسان نیست الزام فهم درست مفهوم برند و چگونگی مسیر برندسازی در گرو آگاهی نسبی و تسلط حدودی شخص در باب این علوم وجود دارد و غیر از این امکان فهم و بهره گیری از این موضوع برای شخص ممکن نخواهد بود و بدون آگاهی و توان تحلیل چندگانه پارامترهای فوق عملا شناخت مفهوم برند و امکان برندسازی موفق وجود نخواهد داشت.


در واقع یک برند ابتداعا باید بداند با چه مخاطبی به دنبال ایجاد ارتباط است.


به علت ریشه گیری ماهیتی به نام برند و برندسازی از علوم شناختی٫ اکثریت ما در زندگی روزمره با پروسه های مربوط به برند و برند سازی در ارتباط قرار گرفته و یا اطلاعاتی از این حوزه کسب میکنیم مواردی را میبینیم، میشنویم و تجربیاتی ناخواسته از این مفهوم را کسب میکنیم.

در نتیجه تعریفی هرچند ناقص و یا گاها ناصحیح بنا به اطلاعات و تجربیات مقطعی شخصی در ذهن خود ایجاد میکنیم٫

اما در صورتی که بخواهیم دقیق تر و شامل تر به تعریف این مقوله بپردازیم باید ابتداعا در نظر داشته باشیم که برندسازی در اصل پروسه و مسیریست در قالب روانی و ذهنی با مخاطب، که در آن مسیر با توجه به اینکه اساس کار در گرو اصول علوم ارتباطات و همچنین با توجه به وجود توده انسانی به عنوان مخاطبان برند در گرو اصول جامعه شناسی و روان شناسی ست که در آن در حقیقت و به بیان ساده باید پلی ایجاد شود فی مابین اطلاعات و داده های انتشاری یک کسب و کار و یا یک ارائه دهنده خدمات و کالا و... با ذهن ناخودآگاه مخاطب به شکلی که چنان از نظر کانال های مختلف انتقال داده انسانی مخاطب هدف  « حواس پنج گانه + قوه تحلیل ذهن » کامل، جامع، متناسب، تاثیرگذار و همخوان باشد تا بدون نیاز مخاطب برای رجوع به قوه خودآگاه و با استناد به تداعیات ایجاد شده برند مذکور در بخش ناخودآگاه برای رفع نیاز مربوطه در موضوع مربوطه تصمیم به مراجعه به برند مورد نظر را ناخواسته اتخاذ نماید!

 

 


پس در واقع باید کاری کرد که مخاطب بدون بهره گیری از قوه خودآگاه به تصویر هویت ایجاد شده توسط برند در قوه ناخودآگاه اعتماد کرده و بی درنگ تصمیم رجوع به برند مربوطه را بگیرد.


یعنی به زمان ایجاد نیاز با اعتماد و بی درنگ چاره را در تصویر ایجاد شده توسط برند در ناخودآگاه خود بیابد و وارد ارتباط با برند شود.


در نظر داشته باشیم انسان از کودکی تا انتهای حیات با استفاده از حواس پنجگانه اطلاعاتی را از کل محیط پیرامون خود گرفته تحلیل کرده و تصاویری را در قوه ذهنی خود ایجاد کرده و در واقع شروع به شناخت محیط پیرامون خود میکند،

حال در صورتی که اطلاعات مربوط به یک ماهیت با توجه به ساختار پیشین ذهنی مخاطب مورد قبول، متناسب، پر رنگ و در نهایت قابل قبول باشد تصویر و تعریف ماهیت مربوط، به عنوان یک اصل و یک باور در ذهن انسان ثبت میشود.


در دنیای برندسازی نیز چنین است،ما در موضوع برند و در واقع در مسیر یک برندسازی موفق و اصولی موظفیم برند مربوطه را در قالب یک هویت و ماهیت با قابلیت و ظرفیت تبدیل به یک اصل منسجم و یک باور ذهنی در مخاطب انگاشته و با ایجاد ارتباط ذهنی با مخاطب هدف و با راهنما قرار دادن ساختار ذهنی مخاطب هدف مربوطه، از طریق کانال های ارتباطی مخاطب یعنی حواس پنجگانه و سایر ساختار های اطلاعات گیری از محیط خارج از وجود انسانی مخاطب،  داده ها و ویژگی های مربوط به برند را چنان تاثیرگذار، متناسب و همه گیر « با در گیر کردن کل حواس پنجگانه» و متداوم منتقل کنیم تا تصویر هویت و برند مربوطه در ناخودآگاه مخاطب هدف به عنوان یک اصل و باور پر رنگ ثبت گردد و تداعیات ذهنی کافی در ذهن مخاطب هدف به همان میزان ایجاد شود.

 

 


پس اساسا باید در نظر داشت با توجه به تعریف اولیه مفهوم برند و برند سازی و مفهوم و ساختار و اساس هویت و ماهیت انسان محور برند ها، یک برند در واقع به مثابه یک هویت و ماهیت انسان گونه در نظر گرفته میشود.

 

مانند انسان متولد میشود،مانند انسان رشد میکند، صاحب تفکر میشود، می آموزد، احساس میکند، شخصیت و هویت خویش را میابد، متمایز میشود و وارد ماتریس ازتباطات انسانی میشود تا رشد یابد و به حیات خویش ادامه دهد برای رسیدن به چشم انداز و آرمان خویش.

 


با توجه به ویژگی ها، رفتار، کردار، طرز فکر و قابلیت های خویش مخاطب خویش را میجوید، با مخاطبان خود مراودات ذهنی و فیزیکی خویش را شروع کرده رفع نیاز میکند و رفع نیاز میشود.
پس چنانچه گفتمان ما در باب چگونگی برندسازی است، فاکتورها، المان ها، چرایی ها و چگونگی ها، راهکارها و بحران ها و فرصت ها تماما همپوشان و مشترک با ماهیت انسانیست و نگرش یک نگرش انسان شناسانه و انسان معابانه خواهد بود و هیچ موضوع پیچیده و غیرقابل فهم خارج از دایره انسانی را در بر نمیگیرد.

طبقه بندی:


چنانچه ذکر شد یک برند همچون یک انسان از سه بخش ساختاری اصلی شکل میگیرد

1. درون مایه
2. بخش مادی و فیزیکی
3. ویژن و دورنمای نهایی « آرمان »

درون مایه

در واقع درون مایه یک برند همان چیزیست که در انسان به عنوان ژنتیک، تاثیرات محیطی، تربیتی، اجتماعی، سیر تاریخی اجتماعی و ... تعریف میشود و در واقع در نهایت شخصیت و ماهیت کلی انسان را میسازد. مثل در نظر گرفتن روح و روان انسانی بدون جسم. آنچه که باعث تشکیل لایه بیرونی و فیزیکی و حاضر انسان است.


یک انسان و یا یک برند با توجه به درون مایه خود « آنچه میداند، آنچه به ارث برده، آنچه تربیت شده،آنچه برایش تبدیل به باور شده و خلاصه آنچه در نهایت پیکره درونی وی را پدید می آورد فکر میکند تصمیم میگیرد و علاقه مند میشود و نفرت را مییابد، سلیقه پیدا میکند، شخصیت خویش را شکل میدهد، خواه انجام یک عمل، خواه تصمیم گیری، خواه جمله بندی و بیان و خواه هر چیز دیگری که از وی سر میزند. هر آنچه که به عنوان یک اکت و یا یک عمل از وی سر میزند.
طبیعتا هیچ انسانی مدعی بر قضاوت همگون اعمال وی توسط تمام اعضای دیگر ماتریس ارتباطات انسانی نیست و در طول مسیر هر هویت انسانی با هر ویژگی همراهان و مخالفانی را به دست می آورد.
همراهان ماهیت و درون مایه ای نزدیک و شبیه و مخالفان درون مایه ای متضاد را به یدک میکشند.
در یک برند نیز چنین است.
در یک برند نیز با توجه به درون مایه تعریف شده همراهانی «مخاطبین هدف»گرد آمده و مخالفانی به وجود خواهند آمد.
در مقوله برند درون مایه باید با توجه به تحلیل از پیش همراهان احتمالی و با بیشترین ظرافت و دقت و بیشترین میزان تحلیل و شناخت درون مایه مخاطب هدف طراحی و شکل بگیرد تا بتواند سهم بیشتری در بخش ناخودآگاه مخاطبین هدف و نه تمام انواع درون مایه های موجود انسانی بگیرد.


مزیت اصلی برند به یک انسان هم دقیقا همینجاست، یک انسان به طور هوشمندانه و بررسی شده درون مایه خود راکسب نمیکند و شانس طراحی از صفر با بررسی درون مایه مخاطبین خویش را ندارد اما در مورد برند این امکان وجود داشته و به میزان مهارت و دقت و توان مندی خالق خویش یعنی طراح برند دارد.

 


در واقع یک برند بیش از یک انسان شانس برقراری ارتباطات مفید و مثمر به ثمر داراست اگر...

در بخش های بعدی مفصلا در باب بخش ها و زیر مجموعه های مختلف درون مایه برند به گفت گو خواهیم پرداخت اعم از
1. هویت برند
2. کاراکتر برند
3. صفات بارز برند
4. ارزش افزوده برند
5. فرهنگ برند
6. سلیقه برند
7. هدف برند
8. دورنمای برند
و...

 

برای دسترسی سریع‌تر به مطالب جذاب روز، اینستاگرام کافه یاب  را دنبال کنید. از  اینجا   وارد شوید.

 

 

بخش فیزیکی برند

همان طور که از اسم پیداست همان چیزی که در انسان به عنوان بخش فیزیکی اطلاق میشود به مانند بدن انسان و آنچه از آن بروز میکند، چه ساختار ظاهری بدن « قد وزن رنگ و ...، چه حرکات، چه رفتار، چه گفتار و چه هر آنچه وجود دارد و میدانیم و میدانید، در برند نیز وجود دارد.
جلوه قابل رویت و فهم و فیزیکال برند که از همان درون مایه نشات میگیرد و جلوه می یابد.
مشخصات ظاهری، اندازه، رنگ، گفتار، انتخاب کلمات و لحن، حرکت و پویایی، رفتارها ، قول ها، مراودات، ایجاد تجربه و رخداد با همنوعان و هر آنچه یک موجود زنده در دایره ماتریس ازتباطی انسانی نیاز به انجام و بروز دارد و آنگونه جلوه فیزیکی و وجودی میگیرد.

در بخش های بعدی مفصلا در باب بخش ها و زیر مجموعه های مختلف بخش فیزیکی برند به گفت گو خواهیم پرداخت اعم از
1. هویت بصری برند
2. هویت کلامی برند
3. هویت صوتی برند
4. آرومای برند
5. شعار و قول برند
6. مسئولیت اجتماعی برند
7. مارکتینگ پلن و رفتار برند
8. رخدادها « کمپین،ایونت و ...
9. تمایز در رفتار برند
10. کنش ها و واکنش ها
11. تکیه کلام برند
و ...

دورنما و آرمان برند

اگر بخواهیم درون مایه را از گذشته وس ماهیت فیزیکی را از حال یک انسان و یا یک برند پنداریم دورنما و آرمان را میتوانیم به عنوان زمان آینده و هر چه در برگیرنده آینده است در نظر بگیریم.
انسان با درون مایه خود وجود فیزیکی خویش را میسازد و با توجه به ثمره آن آینده را ترسیم و سپس تجربه میکند.
در اصل انگار چنین سوالی را ایجاد و در طول مسیر پاسخ میدهد: از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم !
مجددا باید ذکر کرد یک برند به آرمانی دست پیدا میکند که جوهره لازمه آن را در درون مایه خود و اقدامات و ویژگی های لازمه را در بعد فیزیکی و وجودی خویش دارد نه آنچه که میخواهد.
پس در نتیجه اگر درون مایه و بخش فیزیکی و بدنهبرند معنادار، متصل به هم و پیش بینی برنامه ریزی شده نباشد قطعا نزدیک شدن به آرمان و چشم انداز برند هم محال خواهد بود.

 

در انتها باید بگوییم که مبحث برندینگ بسیار گسترده هست.

 

برای دسترسی سریع‌تر به مطالب جذاب روز، اینستاگرام کافه یاب  را دنبال کنید. از  اینجا   وارد شوید.

 

نیز بخوانیم 

 

چگونه با موکوپات قهوه هیجان انگیز درست کنم؟

چگونه با موکوپات قهوه هیجان انگیز درست کنم؟

مشتریان  رستوران  چه منو هایی را انتخاب می کنند ؟

مزه چیست ؟

کافه یاب

نگاهیست نو به فرهنگ کافه‌نشینی و قهوه نوشی در ایران، مرجعی برای یافتن یا معرفی و البته سهیم کردن یکدیگر در تجربه حضورمان در آن‌ها

جستجو در وب سایت، یافتن کافه، شهر و محله، رویداد‌های نزدیک و ...

 

 

همه نظرها (۰)

Subscribe to the thread

هیچ کس هنوز نظری ارسال نکرده

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار تلفن همراه کافه یاب

نرم افزار اندروید کافه یاب را از گوگل پلی و نرم افزار آی او اس را از اپ استور دریافت نمایید.

  • به پرداخت
  • نماد اعتماد الکترونیک
  • لوگوی ساماندهی