تفاوت بین لته(لاته) و کاپوچینو بسیار کم است. قهوه ماکیاتو نیز به این دو بسیار نزدیک است.

 

 

کافه لته، لاته يا همان شير‌قهوه می‌تواند بين ٢٥٠ تا ٥٠٠ سى‌سى حجم داشته باشد و تشكيل شده از ١ يا ٢ شات اسپرسو، شير و فوم ابریشمی كمتر از يك سانت است. در حقيقت فرق لته و كاپوچينو تنها در حجم نوشيدنى، اندازه فنجان و مقدار فوم شير است.
دقت داشته باشيم كه در هر دوى اين‌ها در بافت فوم نبايد حباب ديده شود.


نكته ديگر اینكه فوم كاپوچينو قرار نيست از لبه فنجان بالاتر بيايد. فوم شير چه در لته و چه در كاپوچينو بايد يک‌دست، نرم و يكنواخت باشد؛ نه فومى خشک شده، حباب‌دار و كف كرده...!

log(41) | debug(0) | profiler(6) | db(19) | system(13) | all
log
21:42:53.9391
[info]
Service "Log" is loaded
21:42:53.9443
[info]
Service "Security" is loaded
21:42:53.9446
[info]
Resource "security" is booted
21:42:53.9448
[info]
Service "Database" is loaded
21:42:53.9494
[info]
Resource "database" is booted
21:42:53.9496
[info]
Service "Registry" is loaded
21:42:53.9499
[info]
Service "Cache" is loaded
02:12:53.9527
[info]
Resource "config" is booted
02:12:53.9542
[info]
Service "Module" is loaded
02:12:53.9563
[info]
Resource "router" is booted
02:12:53.9565
[info]
Service "I18n" is loaded
02:12:53.9578
[info]
Resource "i18n" is booted
02:12:53.958
[info]
Resource "module" is booted
02:12:53.9584
[info]
Resource "modules" is booted
02:12:53.9586
[info]
Service "Session" is loaded
02:12:53.9635
[info]
Resource "session" is booted
02:12:53.9637
[info]
Service "Authentication" is loaded
02:12:53.9644
[info]
Service "User" is loaded
02:12:53.9647
[info]
Service "Api" is loaded
02:12:53.9654
[info]
Resource "authentication" is booted
02:12:53.9655
[info]
Resource "permission" is booted
02:12:53.9657
[info]
Resource "render_cache" is booted
02:12:53.9733
[info]
Service "Asset" is loaded
02:12:53.9735
[info]
Service "Theme" is loaded
02:12:53.9768
[info]
Translation "module/news:default.fa" is loaded.
02:12:53.9779
[info]
Service "Permission" is loaded
02:12:53.9798
[info]
Service "RenderCache" is loaded
02:12:53.9835
[info]
Service "Markup" is loaded
02:12:53.9952
[info]
Service "Url" is loaded
02:12:54.0171
[info]
Translation "module/favourite:default.fa" is loaded.
02:12:54.0191
[info]
Service "SocialSharing" is loaded
02:12:54.0206
[info]
Translation "theme/cafeyab:default.fa" is loaded.
02:12:54.0261
[info]
Translation "module/video:block.fa" is loaded.
02:12:54.0438
[info]
Service "Browser" is loaded
02:12:54.0439
[warn] #88 in lib/Pi/Application/Service/Browser.php
get_browser(): browscap ini directive not set
02:12:54.0452
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
02:12:54.0482
[info]
Service "Form" is loaded
02:12:54.0536
[info]
Service "View" is loaded
02:12:54.0657
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
02:12:54.0681
[info]
Service "Comment" is loaded
02:12:54.0727
[info]
Route: front:news-story-index.
debug
profiler
02:12:53.939
PI - time: 0.1392; realmem: 4194304; emalloc: 3601432
02:12:53.9802
ACTIION - time: 0.0297; realmem: 0; emalloc: 162856
02:12:54.0243
BLOCKS - time: 0.0143; realmem: 0; emalloc: 229344
02:12:54.0257
BLOCK: ویدیو جدید - time: 0.0119; realmem: 0; emalloc: 160088
02:12:54.0449
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0091; realmem: 0; emalloc: 265872
02:12:54.0653
BLOCK: جستجو - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 19720
db
02:12:53.9625
[0.0005]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 03727ad15853e1c114e3b0ac3a13de5c;
02:12:53.9785
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
02:12:53.9795
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] news;[where3] public;[where4] guest;[limit] 1;
02:12:53.982
[0.0009]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] the-difference-between-latte-and-cappuccino;
02:12:53.9957
[0.0011]
query: UPDATE `news_story` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 67;
02:12:53.9974
[0.0010]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story > :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 67;[where3] 1492983773;[where4] 6;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:12:53.9988
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 72;
02:12:53.9998
[0.0007]
query: SELECT `news_link`.`story` AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story < :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` IN (:where4) AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `id` ASC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 67;[where3] 1492983773;[where4] 6;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 1;
02:12:54.0009
[0.0006]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 33;
02:12:54.0022
[0.0006]
query: SELECT DISTINCT story AS `story` FROM `news_link` WHERE `status` = :where1 AND story != :where2 AND time_publish <= :where3 AND `topic` = :where4 AND `type` IN (:where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11) ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 67;[where3] 1492983774;[where4] 6;[where5] text;[where6] article;[where7] magazine;[where8] image;[where9] gallery;[where10] media;[where11] download;[limit] 10;
02:12:54.0035
[0.0009]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `id` IN (:where1, :where2, :where3, :where4) AND `status` = :where5 ORDER BY `time_publish` DESC, `id` DESC
params: [where1] 72;[where2] 34;[where3] 33;[where4] 5;[where5] 1;
02:12:54.0085
[0.0007]
query: SELECT `favourite_list`.* FROM `favourite_list` WHERE `uid` = :where1 AND `item` = :where2 AND `table` = :where3 AND `module` = :where4
params: [where1] 0;[where2] 67;[where3] story;[where4] news;
02:12:54.0252
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `id` IN (:where1)
params: [where1] 64;
02:12:54.0267
[0.0002]
query: SELECT `video_video`.`id` AS `id`, `video_video`.`title` AS `title`, `video_video`.`slug` AS `slug`, `video_video`.`category` AS `category`, `video_video`.`category_main` AS `category_main`, `video_video`.`text_summary` AS `text_summary`, `video_video`.`text_description` AS `text_description`, `video_video`.`seo_title` AS `seo_title`, `video_video`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `video_video`.`seo_description` AS `seo_description`, `video_video`.`status` AS `status`, `video_video`.`time_create` AS `time_create`, `video_video`.`time_update` AS `time_update`, `video_video`.`uid` AS `uid`, `video_video`.`hits` AS `hits`, `video_video`.`download` AS `download`, `video_video`.`image` AS `image`, `video_video`.`path` AS `path`, `video_video`.`point` AS `point`, `video_video`.`count` AS `count`, `video_video`.`attribute` AS `attribute`, `video_video`.`related` AS `related`, `video_video`.`recommended` AS `recommended`, `video_video`.`favourite` AS `favourite`, `video_video`.`sale_type` AS `sale_type`, `video_video`.`sale_price` AS `sale_price`, `video_video`.`video_type` AS `video_type`, `video_video`.`video_extension` AS `video_extension`, `video_video`.`video_link` AS `video_link`, `video_video`.`video_url` AS `video_url`, `video_video`.`video_server` AS `video_server`, `video_video`.`video_path` AS `video_path`, `video_video`.`video_file` AS `video_file`, `video_video`.`video_qmery_hash` AS `video_qmery_hash`, `video_video`.`video_qmery_id` AS `video_qmery_id`, `video_video`.`video_qmery_hls` AS `video_qmery_hls`, `video_video`.`video_size` AS `video_size`, `video_video`.`video_duration` AS `video_duration`, `video_video`.`setting` AS `setting` FROM `video_video` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `time_create` DESC, `id` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[limit] 6;
02:12:54.0402
[0.0007]
query: SELECT `news_story`.`id` AS `id`, `news_story`.`title` AS `title`, `news_story`.`subtitle` AS `subtitle`, `news_story`.`slug` AS `slug`, `news_story`.`topic` AS `topic`, `news_story`.`topic_main` AS `topic_main`, `news_story`.`author` AS `author`, `news_story`.`text_summary` AS `text_summary`, `news_story`.`text_description` AS `text_description`, `news_story`.`text_html` AS `text_html`, `news_story`.`seo_title` AS `seo_title`, `news_story`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `news_story`.`seo_description` AS `seo_description`, `news_story`.`important` AS `important`, `news_story`.`status` AS `status`, `news_story`.`time_create` AS `time_create`, `news_story`.`time_update` AS `time_update`, `news_story`.`time_publish` AS `time_publish`, `news_story`.`uid` AS `uid`, `news_story`.`hits` AS `hits`, `news_story`.`image` AS `image`, `news_story`.`path` AS `path`, `news_story`.`cropping` AS `cropping`, `news_story`.`point` AS `point`, `news_story`.`count` AS `count`, `news_story`.`favourite` AS `favourite`, `news_story`.`attach` AS `attach`, `news_story`.`attribute` AS `attribute`, `news_story`.`type` AS `type` FROM `news_story` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] the-difference-between-latte-and-cappuccino;
02:12:54.0446
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
02:12:54.0649
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
02:12:54.0731
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 03727ad15853e1c114e3b0ac3a13de5c;
02:12:54.0736
[0.0044]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1492983774;[data] __ZF|a:3:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1492983773.9634339809417724609375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:39:"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)";}s:33:"Zend_Validator_Csrf_salt_security";a:1:{s:6:"EXPIRE";i:1492984073;}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1492984073;}hits_news|a:1:{i:67;b:1;}Zend_Validator_Csrf_salt_security|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":391:{a:4:{s:7:"storage";a:2:{s:9:"tokenList";a:1:{s:32:"8e8888851504009ad154ba6db88f12b2";s:32:"40058fc3282148b0f309be0dd1334046";}s:4:"hash";s:65:"40058fc3282148b0f309be0dd1334046-8e8888851504009ad154ba6db88f12b2";}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 03727ad15853e1c114e3b0ac3a13de5c;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.1421 s
Included files
625 files
Memory usage
4107136; peak: 4186776 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.1.4
Pi Environment
2.6.0-alpha development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
news
Theme
cafeyab
Extensions
APC: ; Intl; cURL